Baigėsi Strateginio tarptautinių renginių finansavimo konkursas

Programos tikslas
Užtikrinti tvarų Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių (toliau – renginiai), kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros arba meno raidą Lietuvoje, finansavimą.

Renginių atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai
 1. 2016–2018 metais įgyvendinto renginio apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų);
 2. Numatomos renginio programos kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir (ar) kūrybiniai iššūkiai (0–20 balų);
 3. Numatomas renginio prieinamumo didinimas (0–15 balų);
 4. Numatomos renginio edukacinės veiklos (0–10 balų);
 5. Numatoma renginio viešinimo strategija (0–10 balų);
 6. Numatoma renginio sukuriama pridėtinė vertė (socialinė, ekonominė) (0–10 balų);
 7. Numatoma renginio vadyba (komanda, jos kompetencijos, numatomas bendradarbiavimas, planuojamų veiklų kalendorius) (0–10 balų);
 8. Renginio biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).
Galimi pareiškėjai
Renginių atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas.

Reikalavimai renginiui
 1. Lietuvoje rengiamas tarptautinis meno renginys, 2010–2018 metų laikotarpiu įgyvendintas ne mažiau nei 3 kartus.
 2. Renginio veiklos pristato vieną ar kelias kultūros ir meno sritis, išskyrus kiną.
Privalomi pateikti dokumentai
 1. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) pasirašytas Tarptautinių renginių atrankos paraiškos (toliau – paraiška) lydraštis lietuvių ir anglų kalbomis.
 2. Po vieną tinkamai lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą paraišką.
 3. Po vieną tinkamai lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą Renginio biudžeto ir finansų valdymo formą.
 4. Po vieną tinkamai lietuvių ir anglų kalbomis užpildytą 2019–2021 m. renginio veiklų planą.
 5. Pagrindinių renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai) lietuvių ir anglų kalbomis.
 6. Partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos) lietuvių ir anglų kalbomis.
 7. Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz. vaizdinė medžiaga, papildanti pateiktos paraiškos turinį ir kt.) lietuvių ir anglų kalbomis.
Kitos sąlygos
 1. Paraiškos teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.
 2. Vienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių.
 3. Paraiška pildoma ir (ar) rengiama elektroniniu būdu.
 4. Lietuvių ir anglų kalbomis parengtos paraiškos (Tarptautinių renginių atrankos paraiškos lydraštis, Tarptautinių renginių atrankos paraiška, pagrindinių renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pateikti 2 rinkmenose (failuose) PDF formatu: 1 lietuvių kalba ir 1 anglų kalba; Renginio biudžeto ir finansų valdymo forma, 2019–2021 m. renginio veiklų planas 4 rinkmenose (failuose) Excel formatu: 2 lietuvių kalba ir 2 anglų kalba) iki 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val. turi būti išsiųstos Tarybai tik elektroninio pašto adresu [email protected] vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmenos gali būti išsiųstos naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu [email protected].
 5. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
Jei kyla klausimų
Kreipkitės į programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ kuratorę Aleksandrą Chackevičiūtę tel. (8 5) 255 9375, el. paštu [email protected].

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:
Svarbiausi dokumentai anglų kalba parsisiuntimui: