Baigėsi Programos „CHIST-ERA“ 2018 m. kvietimas

Paskelbtas „CHIST-ERA“ programos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET) Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 19 finansuojančių organizacijų iš 18 šalių (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kanados (Kvebekas), Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Airijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Slovakijos, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės ir Graikijos).

Kvietimo biudžetas sudaro 13 mln. eurų, o Lietuvos skiriamas biudžetas – 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo temos:
  1. „Analoginiai skaičiavimai dirbtiniam intelektui“ (angl. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI));
  2. „Išmanusis skaičiavimų paskirstymas dinaminiuose tinkluose“ (angl. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų dalyvių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Konsorciumo partnerių iš vienos šalies dalis negali viršyti 60 proc. bendro tarptautinio projekto biudžeto.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio CHIST-ERA programos projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumpųjų paraiškų priėmimas programos paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje vyksta iki 2019 m. sausio 15 d.

Išsamiųjų paraiškų pateikimo elektroninėje sistemoje terminas – 2019 m. gegužės vidurys.

Paraiškų rengimo nuostatos
  • Galima projekto trukmė – 2 arba 3 metai.
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos „CHIST-ERA“ interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės CHIST-ERA programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorė Agnė Albrechtaitė-Visockienė tel. +370 676 17 398, e. p. [email protected]
 
Grįžti