Baigėsi Programos „FLAG-ERA“ 2019 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos FLAG-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Atskirose kvietimo tyrimų srityse dalyvaujančios šalys:

Grafeno tyrimai (fundamentiniai) - Belgija, Bulgarija, Estija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Vengrija, Vokietija ir Turkija.

Grafeno tyrimai (taikomieji) – Belgija (tik Flandrija), Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Vengrija ir Turkija.

Žmogaus smegenų tyrimai - Belgija, Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Turkija.

Numatomas kvietimo biudžetas – 20 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 200 000 Eur. Gali būti finansuojami du gerai įvertinti projektai su Lietuvos dalyviais.

Kvietimo aprėptis
Grafeno tyrimų teminės sritys (anglų kalba):
 1. Synthesis and characterization of layered materials beyond graphene
 2. Graphene and related materials (GRMs) for Quantum Technologies
 3. Optimized GRM-based tunnel barriers for efficient spin injection and detection into graphene under operational conditions
 4. Spin torque and layered-materials-based memory building block
 5. Synthesis of monolayers of non-layered compounds
 6. Bacterial degradation of GRMs
 7. Osteoinductivity and immunisation capacity of GRMs
 8. Soft graphene-based materials for tissue engineering
 9. GRM-based large-area light emitters and arrays
 10. Low temperature growth of layered semiconductors for flexible applications
 11. Nanofluidics based on GRMs
 12. CVD growth of graphene on insulators
 13. Sensors from GRMs and their heterostructures
 14. Passive components for radio frequency electronics based on GRMs
 15. Infrared photodetectors based on GRMs and their heterostructures
 16. LIDAR based on GRMs for autonomous vehicles
 17. Moore’s law continued through GRMs
 18. GRM-based tandem solar modules
 19. Graphene-based cathode materials for Li-ion batteries
 20. Re-usable templates for graphene production
Žmogaus smegenų tyrimų teminės sritys (anglų kalba):
 1. Development and maturation of cognitive processes and multisensory integration at micro- and macro-scales
 2. The role of neurotransmitter systems in human cognition
 3. Subcortical structures: from cognition to action
 4. The neuroscience of decision-making
 5. Studies on biological deep learning and combined declarative and working memory
 6. Disease modelling and simulation
 7. Single cell RNA sequencing of human and mouse brain
 8. Predictive neuroinformatics: A trans-species approach
 9. Testing neuronal models at multiple scales
 10. Automated construction and analysis of models of neurons and networks
 11. Reconstruction of neuronal morphology from microscopic image data
 12. Neuron data format standardization
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių arba ne mažiau kaip 2 dalyviai, prašantys finansavimo, iš ne mažiau kaip 2-jų kvietime dalyvaujančių šalių ir partneris iš kitos šalies neprašantis finansavimo (pavyzdinės iniciatyvos partneris (Flagship Core Project partner) su savo finansavimu).

Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui prašomo finansavimo. Taikoma išimtis, kai dalyvauja tik 2-jų valstybių pareiškėjai, tuomet vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 75% viso projekto vykdymui prašomo finansavimo.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio programos „FLAG-ERA“ projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų rengimo nuostatos
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. Eurų.

Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiška rengiama vadovaujantis Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir programos „FLAG-ERA“ 2019 m. kvietimo sąlygomis.

Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos „FLAG-ERA“ interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės „FLAG-ERA“ programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3, kab. 151)
 
Grįžti