Baigėsi Programos NORFACE Governance kvietimas teikti paraiškas

[2019-02-14]
Paskelbtas tarptautinis NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos „Tobulesnis demokratinis valdymas" (angl. Democratic governance in a turbulent age, Governance) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas.
Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 14 val. CET laiku elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvaujančios šalys:
Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas, Airija, Nyderlandai, Norvegija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė.

Numatomas kvietimo biudžetas sudaro apie 15 mln. eurų.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo tematinės sritys:
  1. Nelygybė ir redistribucija (angl. Inequality and redistribution);
  2. Grėsmių suvaldymo politikos raida (angl. The evolving politics of threat);
  3. Informacijos ir ekspertizės demokratizavimas (angl. Democratisation of information and expertise).
  4. Kintančios tapatybės ir jų reprezentacija (angl. Shifting identities and representation).
  5. Institucijų galių kaita (angl. Changing authority of institutions)
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio programos „Tobulesnis demokratinis valdymas" projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos teikiamos nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. vasario 19 d. 14 val. CET laiku, o išsamiosios – iki 2019 m. rugsėjo 10 d. 14 val. CET laiku elektroninėje sistemoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 93 777 tūkst. eurų.

Projekto trukmė nuo 2 iki 3 metų.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (2018-01-29 įsakymas Nr. V-45, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-17) ir kvietimo interneto tinklalapyje nurodytais dokumentais.

Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami NORFACE tinklo interneto svetainėje.

Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės NORFACE tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia Kornelija Janavičiūtė, tel. +370 676 14629, e. p. [email protected].