Baigėsi Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2019 m. kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 14 d., išsamiosios – iki 2019 m. birželio 11 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 32 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 23 šalių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Izraelio, Ispanijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos biudžetas 2019 m. EJP RD projektams – 100 tūkst. eurų.

Projektų tema
Moksliniai tyrimai skirti retų ligų progresavimo, jų mechanizmų išaiškinimui ir greitesnei diagnostikai

Tarptautiniai projektai turi būti susiję su bent viena iš šių potemių:

Greitesnės diagnostikos moksliniai tyrimai
 • Naujos diagnostikos schemos nediagnozuotiems pacientams
 • Pagerinimas genų variantų anotacijų ir interpretacijų bei naujų diagnostinių testų labiau paplitusiems variantams sukūrimas
 • Naujoviška kandidatinių variantų funkcinė analizė in vitro ląstelėje, audinyje ir gyvūnų modeliuose
 • Įvairiapusiai -omic ar multi-omic būdai ligos priežasčių ir mechanizmų nustatymui įskaitant ir tinkamas bioinformatikos priemones
Ligos progresavimo, jos mechanizmų išaiškinimo moksliniai tyrimai
 • Natūralios ligos eigos studijos ir pacientų registrų sudarymas (taip pat ir klinikiniams tyrimams), naudojant ligos išeičių vertinimą pacientų požiūriu. Pageidautinas standartizuotų mobilių aplikacijų pritaikymas ir naudojimas sveikatos vertinimui bei informacijos apie natūralią ligos eigą rinkimui
 • Klinikinių biožymenų identifikavimas, klinikinių išeičių rodiklių ir surogatinių išeičių nustatymas
 • Naujų patofiziologinių mechanizmų nustatymas ligų modeliuose efektyviai atspindinčiuose žmogiškąsias sąlygas
Projekte gali būti tyrinėjama viena reta liga ar jų grupė. Liga laikoma reta, jei ja serga ne daugiau nei 5 žmonės iš 10 000 gyvenančių Europos Sąjungos (ES), ES asocijuotose valstybėse ir Kanadoje. Projekte turi būti aiškiai atskleista mokslinių tyrimų rezultatų nauda pacientams, todėl skatinama į konsorciumą įtraukti ir pacientus atstovaujančias organizacijas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 4 institucijų, bet ne daugiau kaip 6 partnerių iš mažiausiai 4 skirtingų programos kvietime dalyvaujančių šalių. Vienai valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Pareiškėjai negali paraleliai teikti paraiškos ta pačia tema kitiems kvietimams (NEURON, JPND, EuroNanoMed, ERA PerMed ar kitiems).

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Konsorciumai skatinami įtraukti partnerius iš plėtros šalių (Čekijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Turkijos ir Vengrijos) ir pradedančiuosius mokslininkus kaip pagrindinius vykdytojus (žr. kvietimo tekste EJP RD svetainėje).

Galimas partnerių, kurie patys užsitikrina lėšas projekto veikloms vykdyti, įtraukimas, tačiau jų skaičius yra ribojamas, atsižvelgiant į konsorciumo dydį (žr. kvietimo tekste EJP RD svetainėje).

Lietuvos vykdančiosios institucijos, galinčios teikti paraiškas kartu su projekto vykdytojais:
 • universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
 • valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos
Partneriai, galintys teikti paraiškas kartu su Lietuvos vykdančiąja institucija:
 • smulki ar vidutinė įmonė
 • privati sveikatos priežiūros įstaiga
 • pacientus atstovaujanti viešoji įstaiga
Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą projekto partneriui, vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 352).

Paraiškų teikimo, rengimo ir vertinimo nuostatos
 • Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape, pateikiant išsamiąsias. Paraiškos teikiamos EJP RD elektroninėje sistemoje.
 • Galima projekto trukmė – ne ilgesnė nei 3 metai.
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 100 tūkst. eurų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 val., padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir EJP RD interneto svetainėje skelbiamo kvietimo sąlygomis.
 • Pareiškėjas turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų (Atviros prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės)
Lietuvoje informaciją apie Europos jungtinę programą „Retos ligos“ teikia vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383, e. p. [email protected].
 
Grįžti