Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas studentų mokslinei praktikai 2019 metais

Veiklos tikslas
Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Tinkami pareiškėjai
Į AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimi projektų dalyviai
Studentas (asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą, išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutinįjį kursą, ir kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis) ir praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų mokslinei praktikai).

Tas pats studentas ir praktikos vadovas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą.

Projektų trukmė ir įgyvendinimo laikotarpis
2 mėnesiai, 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Projekto biudžetas
1878 Eur.

Tinkamos projektų išlaidos
Tinkamos studento stipendijos ir studento praktikos vykdymo išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą.

Kvietimo biudžetas
257 440 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka
Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Paraiškų teikimo pabaiga
2019 m. kovo 22 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams
Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3 ir kitais susijusiais dokumentais.

Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos projektų naudos ir kokybės vertinime vertinamos 2 prioritetiniais atrankos kriterijais:
  1. Studento mokslinio tyrimo ir (ar) praktikos projekto vadovo mokslinė kompetencija (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 23, didžiausias galimas balas 52);
  2. Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema (kriterijaus minimalus privalomas surinkti balas 30, didžiausias galimas balas 48).
Bendras paraiškos minimalus privalomas surinkti balas 53, didžiausias galimas balas 100.

Pareiškėjų informavimas
Programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53802, programų koordinatorė Ugnė Andrijauskaitė, el.p. [email protected], tel. 8 604 75112, finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. [email protected], tel. 8 604 78074, teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. [email protected], tel. 8 604 76286.
 
Grįžti