Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms NASA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia studentus teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (NASA). Atrinkti studentai prisijungs prie NASA vykdomų mokslinių tyrimų projektų, skirtų vystyti pažangias technologijas kosmoso srityje.

Aktualūs teisės aktai
Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 2V-50 (toliau – Aprašas).

Finansavimo tikslas
Skatinti studentų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, ugdyti jų įgūdžius vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kosmoso technologijų srityje.

Atrankos tvarka
Studentų atranka dalyvauti stažuotėse NASA vykdoma konkurso būdu dviem etapais. Pirmąjį atrankos etapą vykdo Agentūra, antrąjį – NASA.

Tinkami pareiškėjai:
  • Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ar matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM), susijusiose su NASA projektų sąraše nurodytomis tematikomis, ne paskutiniajame studijų kurse;
  • turintys ne žemesnį kaip 8 balų visų studijų rezultatų vidurkį;
  • mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2.
Teikdami paraiškas pareiškėjai sutinka su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

Atrankos kriterijai:

  • studento kompetencija ir atitikimas NASA keliamiems reikalavimams pasirinktuose NASA projektuose;
  • stažuotės aktualumas studento veiklai (pvz., baigiamojo darbo rašymui, verslo kūrimui ir pan.).
Stažuotės laikotarpis
2019 m. rugpjūčio 26 d.–gruodžio 13 d. (16 savaičių)

Finansuojamos išlaidos
Agentūra sumoka dalyvavimo stažuotėje NASA mokestį ir skiria stipendiją studentams dalinėms stažuotės išlaidoms apmokėti.

Stažuotės išlaidos, kurių neapmoka Agentūra, apmokamos mokslo ir studijų institucijos ar studento lėšomis.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su šiais dokumentais:
  • mokslo ir studijų institucijos pažyma dėl studento studijuojamos studijų programos ir visų studijų rezultatų vidurkio;
  • mokslo ir studijų institucijos sutikimu dėl studento stažuotės NASA;
  • dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendacija skirti finansavimą stažuotei NASA;
  • galiojančiu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (asmens tapatybės kortele arba pasu).
Paraiškos turi būti pateiktos Agentūrai el. paštu [email protected] iki 2019 m. kovo 15 d. 15 val.

Kita informacija
Atrinkti studentai turės patys pasirūpinti Jungtinių Amerikos Valstijų vizos gavimu.

Kontaktai pasiteirauti
Eglė Elena Šataitė, Agentūros vyr. specialistė, tel. Nr. (8 5) 2644705, el. p. [email protected]