Baigėsi II kvietimas nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektams

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“.
Kvietimo lėšos2,0 mln. Eur
Paraiškų teikimo pabaiga2019 m. rugsėjo 30 d. 24 val.
Projekto terminaipradžia2020-02-03–2020-04-01
pabaigaiki 2021-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)
Projekto biudžetasne didesnis nei 150 tūkst. Eur
lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
Projekto tarpkryptiškumasprojektas turi apimti dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių

Kvietimo aprėptis

1.
Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius.
2.
Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

Galimi pareiškėjai

3.
Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija ir bent vienu projekto partneriu:
  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du nacionalinių mokslo programų, konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas.
  • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
  • bent vienas projekto partneris turi būti Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucija (juridinis asmuo).

Paraiškų teikimo tvarka

4.
Paraiška teikiama anglų kalba.
5.
Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

Paraiškų vertinimo tvarka

6.
Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
7.
Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai projektams

8.
Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

9.
Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.
10.
Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje privalės pateikti identiško turinio paraišką lietuvių kalba (be 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų). Nustačius, kad paraiškos anglų kalba turinys neatitinka paraiškos lietuvių kalba turinio, bus vadovaujamasi paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija.
11.
Programos projektų vykdytojai kartu su projekto baigiamąja ataskaita turės pateikti rekomendacijas dėl programoje numatytos strategiškai svarbios problemos sprendimo galimybių. Prieš pateikiant projekto baigiamąją ataskaitą rekomendacijos privalės būti pristatytos visuomenei, pateiktos valstybės valdymo institucijoms.

Išsamesnę informaciją teikia

Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. [email protected] (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)
 
Grįžti