Baigėsi Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Kontaktinė informacija – kuratoriai.

Programos tikslas
Skatinti kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimą.

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos
Edukacinės stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur).

Paraiškų vertinimo prioritetai
 1. Jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams.
 2. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
 3. Kultūros ar meno kūrėjams, kuriems anksčiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos anksčiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos.
 4. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).
 5. Aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
 6. Edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje.
Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Paraiškų vertinimo kriterijai
 1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje.
 2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai.
Galimi pareiškėjai
Pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas
Paraiškos dėl edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius, arba pristatomos asmeniškai (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko pabaigos) ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

Pastabos
Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-672 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui
Kaip pateikti paraišką?
 1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą.
 2. Užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos formą.
 3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
 4. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
 5. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
 6. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 7. Ant voko (paketo) nurodykite: „STIPENDIJOS PARAIŠKA“ ir stipendijos, kuriai gauti teikiama paraiška, pavadinimą, kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla, savo (pareiškėjo) vardą, pavardę ir adresą.
 8. Paraiškos gauti valstybės individualią ar edukacinę stipendiją Lietuvos kultūros tarybai gali būti: siunčiamos paštu (Naugarduko g. 10, LT01309 Vilnius) iki konkurso skelbime nurodytos datos (galioja pašto spaude nurodyta data), pateikiamos asmeniškai iki paskutinės konkurso dienos (imtinai) Lietuvos kultūros tarybos administracijos darbo laiku (po LKT darbo laiko asmeniškai pristatytos paraiškos nepriimamos) arba patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, siunčiamos elektroniniu paštu [email protected] iki paskutinės konkurso dienos, 23 val. 59 min. Kitu elektroninio pašto adresu atsiųstos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.
Reikia pagalbos?