Baigėsi Kvietimas teikti prašymus „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo gavimui 2019 m.

Skatindama Baltijos šalių bendradarbiavimą ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą teikti prašymus „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo gavimui 2019 m.

„Baltijos Bonus“ papildomas finansavimas – 1000 EUR – skiriamas „Horizontas 2020“ paraiškos, kurioje yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms, nekompensuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti.

Tinkami pareiškėjai
Mokslo ir studijų institucijos, kurioms paskirtas finansavimas remiantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. liepos 26 d. įsakymu nr. V-185.

Tinkamos išlaidos yra:
  • išlaidos personalui, susijusiam su Horizontas 2020 paraiškos rengimu: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
  • išlaidos pagal sutartis.
Netinkamos išlaidos yra:
  • išlaidos, nesusijusios su Horizontas 2020 paraiškų parengimu;
  • baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
  • finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai;
  • ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.
Prašymų pateikimas
Pareiškėjai, siekiantys gauti „Baltijos Bonus“ papildomą finansavimą, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį ir rengėjo pasirašytą prašymą pateikia Agentūrai el. paštu [email protected].

Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias „Horizontas 2020“ paraiškas ir siekia gauti jų parengimo išlaidoms apmokėti finansavimą finansavimo skyrimo aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų „Horizontas 2020“ paraiškų turi būti pateiktas atskiras prašymas.

Prašymų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 29 d. 17:00 val. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pateikimą laiku atsako pareiškėjas.

Kontaktinis asmuo
Dr. Edita Bagdonaitė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. [email protected], tel. (+370) 604 768 51

„Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo skyrimo aprašas

Prašymo forma (1 priedas)