Baigėsi Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus paraiškų konkursas (II)

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrą kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“ (Individualūs MTEP (H2020) projektai).

Siekiama padėti mokslininkams vykdyti jų mokslinei karjerai svarbius individualius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus, kurie buvo pripažinti finansuotinais, tačiau dėl lėšų trūkumo nebuvo finansuoti pagal šias programos „Horizontas 2020“ schemas:
  • prioriteto „Pažangus mokslas“ (angl. Excellent Science) Europos mokslo tarybos skiriamos dotacijos: pradedantiesiems tyrėjams (ERC Starting Grants), įsitvirtinantiems tyrėjams (ERC Consolidator Grants) ir patyrusiems tyrėjams (ERC Advanced Grants)
  • Marie Sklodowska-Curie Action individualios stipendijos (angl. MSCA Individual fellowships)
Skiriama lėšų4 166 960,30 Eur
Galimi pareiškėjaiĮ Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus
Paraiškų teikimasParaiškos teikiamos per Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Vėliau kaip 2019 m. gruodžio 2 d. 24:00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Reikalavimai pareiškėjamsParaiškos rengiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 5
Paraiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai yra dokumentuose, skelbiamuose Lietuvos mokslo tarybos svetainės informacijos apie šią priemonę pareiškėjams tinklapyje ir ESFI svetainėje
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai: