Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Smart FDI“ nr. 2 nr. 01.2.1-LVPA-T-848-2

Paskelbimo data2019-08-21 09:00
PriemonėSmart FDI
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma10 000 000,00 Eur
Paraiškos pateikimo terminas2020-09-30 23:59
Kvietimui numatytas finansavimas15 116 689,00 Eur
Finansavimo tikslas
Pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus.

Finansuojamos veiklos
 • Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Remiamos veiklos
 1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
 2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
 3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
Galimi pareiškėjai
Pareiškėjai:
 • užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje, atitinkantys Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau –Aprašas) 22.4 papunktyje išdėstytus reikalavimus.
Partneriai:
 • Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
 • Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai partneriai negalimi;
 • jei Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža įmone, maža įmone ir (ar) vidutine įmone.
Galimi pareiškėjai
 • Verslas
Atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas
Paraiška kartu su Aprašo 86 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-09-30, 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-09-30 16:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite šiuo adresu.

Susiję dokumentai
Kontaktai
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyriausiasis projektų vadovas Stanislovas Dabušinskas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7444.
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4869.
Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
 • LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7416.
Projektų finansų klausimais:
 • LVPA Projektų finansų grupės vyresnioji projektų finansininkė Teresa Mateiko, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7466.