Baigėsi EuroNanoMed3 programos 2020 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos EuroNanoMed3 2020 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2020 m. birželio 10 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys
Kvietime dalyvauja 21 finansuojanti organizacija iš 19 šalių (Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Egipto, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kanados (Kvebeko), Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Taivano, Turkijos).

Kvietimo aprėptis
Kvietimo temos:
  1. Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
  2. Diagnostika (angl. Diagnostics);
  3. Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Vienai valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Tarp konsorciumo partnerių turi būti bent dviejų skirtingų tipų institucijos: mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5, jis gali būti padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu konsorciume dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Čekijos, Egipto, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Taivano ir Turkijos.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo (sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė), kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape, pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos EuroNanoMed3 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje bus priimamos nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. sausio 21 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiosios – iki 2020 m. birželio 10 d. 17 val. (CET). Kvietimus dalyvauti konkurso antrame etape planuojama skelbti 2020 m. gegužės pradžioje.

Paraiškų rengimo nuostatos
  • Galima projekto trukmė – ne ilgesnė nei 3 metai.
  • Lietuvos vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) vykdytojų, nekoordinuojančių projekto, biudžetas neturi viršyti 100 tūkst. eurų, koordinatorių – 150 tūkst. eurų.
  • Kiekvienas pagrindinis vykdytojas gali teikti tik vieną paraišką, kaip projekto koordinatorius arba iki dviejų paraiškų, jei yra jose tik vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176) ir EuroNanoMed 3 interneto svetainėje nurodytomis kvietimo sąlygomis.
  • Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų (Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės).
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos EuroNanoMed3 interneto svetainėje anglų kalba. Išsamesnę informaciją apie programą lietuvių galima rasti Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383), e. p. [email protected].
 
Grįžti