Baigėsi Kvietimas dalyvauti tyrimo „Meno rezidencijų poveikio vertinimas“ įgyvendinime

Lietuvos kultūros taryba (LKT) kviečia tyrėjus, tyrėjų grupes ir organizacijas dalyvauti bei teikti pasiūlymus tyrimo „Meno rezidencijų poveikio vertinimas" įgyvendinimui.

LKT stebėsenos ir analizės skyriaus inicijuojamo tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvoje vykstančių meno rezidencijų poveikį kūrėjui, aplinkai ir kitiems veiksniams bei pateikti rekomendacijas Lietuvos meno rezidencijų įgyvendinimui ir projektinio kultūros ir meno finansavimo tobulinimui.

Tyrimo tikslas, uždaviniai, paslaugų tiekimo tvarka ir terminai išsamiau pristatyti tyrimo techninėje specifikacijoje.

Dalyvaujant atrankoje prašome pateikti:
  • tyrėjo ar tyrėjų grupės CV (kartu su trumpu atitinkamos kvalifikacijos aprašymu);
  • siūlomą tyrimo projektą (tyrimo projektas rengiamas remiantis techninėje specifikacijoje nurodytais uždaviniais, apžvelgiant tyrimo aktualumą ir problemą, nurodant tyrimo objektą, problemos sprendimo kryptis ir būdus. Siekiant kokybiškai įgyvendinti tyrimo tikslą, galimas techninės specifikacijos uždavinių praplėtimas. Tyrimo projekto apimtis iki 10 psl.);
  • preliminarią-siūlomą tyrimo kainą (apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus ir į visas kainos sudėtines dalis, t.y. į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos paslaugos teikėjo išlaidos. Kaina nurodoma eurais).
Dokumentus PDF formatu iki lapkričio 20 d. (imtinai) siųskite el. paštu [email protected].

Garantuojame visų besikreipiančiųjų konfidencialumą.

Gautos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į tyrėjo ar tyrėjų grupės kompetenciją, pateikto tyrimo plano išsamumą ir jo atitikimą techninėje specifikacijoje iškeltiems tyrimo tikslui bei uždaviniams, taip pat į siūlomą tyrimo kainą ir jos pagrįstumą. Informacija apie kvietimo rezultatus bus paskelbta iki lapkričio 29 d.

Kilus klausimams kreipkitės:

Kristina Mažeikaitė
Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 219 4890
El. paštas: [email protected]
 
Grįžti