Baigėsi Paralelinių laboratorijų MTEP veiklos, skirtos kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų bū…

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą ,,Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ (Paralelinės laboratorijos (SMART).

Finansuojant šiuos projektus siekiama padėti plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetą „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.
Planuojama kvietimo finansavimo sumaiki 1 448 100 Eur
Projekto biudžetasiki 700 000 Eur
Projekto trukmė42 mėn.
Galimi pareiškėjaiĮ Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.
Paraiškų teikimasParaiškos teikiamos per Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) . Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Vėliau kaip 2020 m. vasario 18 d. 24:00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Reikalavimai pareiškėjamsParaiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, skelbiamame Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
  • programų koordinatorė Diana Kizalaitė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53 397;
  • finansininkė Violeta Zdanevičienė, e. p. [email protected], tel. 8 604 53722.
  • Valstybės pagalbos klausimais konsultuoja ES struktūrinės paramos koordinavimo skyrius tyrėja Rimantė Stašaitienė, e.p. [email protected], tel. 8 604 77868.