Baigėsi JPIKP „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ kvietimas „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" (angl. Cultural Heritages, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies) teikti paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 14 val. CET laiku elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja šios šalys:

Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Prancūzija, Graikija, Nyderlandai, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

Numatomas kvietimo biudžetas – apie 6,5 mln. Eur. Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 100 000 Eur.

Kvietimo aprėptis
Kvietimo temos:
  1. Netiesioginis kultūros paveldo vaidmuo visuomenėje (angl. Rethinking the implicit role of cultural heritage in society);
  2. Kultūros paveldo apibrėžtys ir suvokimo perspektyvos (angl. Perspectives on and constructions of cultural heritage);
  3. Kultūros paveldo valdymo metodai: bendradarbystės, jungiančios bendruomenės ir tvaraus vystymo tikslai (angl. Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities & sustainable development goals);
  4. Inovatyvi ir įtrauki (skaitmeninė) prieiga prie kultūros paveldo (angl. Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage);
  5. Kultūros paveldo poveikis: kultūrinės, ekonominės, vartotojiškos, viešosios ir socialinės vertės (angl. Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta vienu etapu. Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. kovo 31 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 14 val. CET laiku, elektroninėje sistemoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Projekto trukmė iki 3 metų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (2019-04-04 įsakymas nr. V-176) ir kvietimo interneto tinklalapyje nurodytais dokumentais.

Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami JPI „Kultūros paveldas“ interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos papildoma aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainės Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia Kornelija Janavičiūtė, tel. +370 676 14629, e. p. [email protected].