Baigėsi Kvietimas paramai gauti rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 16 d. 16.00 val.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą), rengusios H2020 paraiškas ir kurių galutinius vertinimo rezultatus Europos Komisija ar kita už H2020 valdymą atsakinga institucija pateikė iki 2020 m. spalio 16 d.

Parama gali būti skiriama:
  • tinkamų finansuoti ir finansuojamų (laimėjusių) H2020 paraiškų koordinatoriams Lietuvoje;
  • finansuojamų paraiškų partneriams Lietuvoje.
Paraiškų rengimo nuostatos
Paraiškos teikimo tvarka yra nustatyta Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-185.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje.

Kartu su paraiška teikiami:
  1. pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas (rašto forma pasiekiama paraiškų teikimo sistemoje);
  2. H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report) kopija;
  3. dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuojama (pvz., Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija (jei taikoma);
  4. dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant H2020 paraišką (pvz., H2020 paraiška, konsorciumo sutartis), kopija (jei 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytuose dokumentuose nėra informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant H2020 paraišką).
Papildoma informacija
Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Saulius Marcinkonis (tel. (8 676) 17 256, e. p. [email protected]).
 
Grįžti