Baigėsi Programos M-ERA.NET2 2020 metų kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET2 kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2020 m. birželio 16 d., išsamiosios – iki 2020 m. lapkričio 19 d.. Paraiškos teikiamos M-ERA.NET elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų teikimo etapuose papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvaujančios šalys ir jų finansuojančių organizacijų indėlis į kvietimo biudžetą skelbiamas programos „M-ERA.NET“ svetainėje.

Numatomas bendras kvietimo biudžetas ~20,6 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 000 Eur.

Kvietimo aprėptis
Horizontalūs tikslai:

Remiama inovacijų grandinė, tarpdiscipliniškumas, socio-ekologinė nauda ir didinamas dėmesys mažai anglies dioksido išskiriančiai energijai, aplinkosauginiams ir žiedinės ekonomikos aspektams medžiagose.

Kvietimo teminės sritys:
 1. Modeliavimas medžiagų inžinerijai ir perdirbimui (angl. Modeling for materials engineering and processing);
 2. Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (angl. Innovative surfaces, coatings and interfaces);
 3. Didelio našumo kompozitai (angl. High performance composites);
 4. Funkcinės medžiagos (angl. Functional materials);
 5. Naujos strategijos pažangių medžiagų technologijoms sveikatos srityje (angl. New strategies for advanced material-based technologies for health applications);
 6. Medžiagos adityviai (sluoksninei) gamybai (angl. Materials for additive manufacturing).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent viena turi būti ES valstybė narė ar asocijuota valstybė). Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio M-ERA.NET2 programos projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.

Vykdančioji institucija:

Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Projekto partneris:

Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų rengimo nuostatos
 • Paraiškų teikimas ir vertinimas vykdomas dviem etapais. Pirmame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape, pateikiant išsamiąsias paraiškas.
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Paraiška rengiama vadovaujantis Tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir M-ERA.NET2 programos 2020 m. kvietimo sąlygomis.
 • Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos „M-ERA.NET“ svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos papildoma aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės M-ERA.NET programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3, kab. 151)
 
Grįžti