Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas trumpalaikių (reikminių) tyrimų (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizės ir diagnostikos diegimo (suderinus su…

Siekiant gauti naujų žinių, mokslo įrodymais pagrįstų rekomendacijų SARS-CoV-2 viruso sukeliamos ligos ir susijusių būklių diagnostikai, gydymui ir prevencijai, pandemijos valdymui ir padarinių poveikio sumažinimui, ugdymo ir švietimo modernizavimui, tuo pačiu stiprinant tyrėjų mokslinį potencialą, Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą Ateities ekonomikos DNR plano veiksmui „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ įgyvendinti.
Kvietimo temosSveikatos srityje:
1. COVID-19 poveikio Lietuvos gyventojų psichikos sveikatai, rizikos elgsenai (alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimui, azartinių lošimų įpročiams) įvertinimas ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant COVID-19 sukeltai krizinei situacijai modelio sukūrimas (plačiau)
2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo asmeninės (personalizuotos) medicinos ir žmogaus genomo tyrimų srityse gerinimas, įvertinant infekcinių ligų pandemijos grėsmes (pagal COVID19) (plačiau)
3. Lėtinių neinfekcinių ligų valdymo strategijos sukūrimas COVID-19 pandemijos sąlygomis: sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis pandemijų atvejais (plačiau)
4. Ūminių ligų ir traumų diagnostikos-gydymo algoritmų adaptavimas ekstremaliųjų situacijų metu (plačiau)
5. In vitro modelių kūrimas ikiklinikiniams COVID-19 infekcijos ir vaistų tyrimams (plačiau)
6. COVID epidemija: farmacinių formų paieška ir ekstremalių situacijų valdymas vaistinėse (plačiau)
7. Nuotolinės stebėsenos modulis, skirtas užkrečiamomis ligomis sergančių ir poliligotų pacientų gyvybinių rodiklių monitoravimui (plačiau)
8. Efektyvūs vadybiniai, klinikiniai ir technologiniai sprendimai COVID-19 epidemijos valdymui (plačiau)
9. Greita COVID-19 viruso ir kitų infekcijų sukėlėjų diagnostika, panaudojant CRISPR technologiją (plačiau)
10. COVID-19 ir kitų infekcijų valdymas pažangios terapijos metodais (plačiau)
11. Registruotų medikamentų paieška šiuolaikiniais sistemų, struktūrinės ir kompiuterinės biologijos metodais, siekiant pritaikyti juos COVID-19 gydymui (plačiau)
12. Taikomieji gydymo COVID-19 imunine plazma bei donorų imuniteto tyrimai (plačiau)
Švietimo ir ugdymo srityje:
13. Psichosocialinių rizikų mokyklos bendruomenėje įtakos mokinių mokymosi pasiekimams tyrimas (plačiau)
14. Mokyklos bendruomenės galia mažinti socialinę atskirtį švietime (plėtoti įtrauktį švietime, mažinti mokymosi pasiekimų skirtumus) (plačiau)
15. Emocinės aplinkos ir nuotolinių ugdymo formų poveikis ugdytinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, asmeniniams pasiekimams: COVID-19 kontekstas (plačiau)
16. Dirbtinio intelekto ir skaitmeninių technologijų panaudojimas švietimo kokybei gerinti reaguojant į COVID-19 (plačiau)
17. Profesinio mokymo kokybės veiksmingumo užtikrinimas reaguojant į COVID-19 iššūkius (plačiau)
18. Matematinio samprotavimo ugdymo bendrojo ugdymo procese prielaidų identifikavimo tyrimas (plačiau)
19. Moksliškai pagrįstų metodų ir intervencijų įvertinimas bei taikymas ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (vaikus, turinčius elgesio ir emocijų, įvairiapusių raidos sutrikimų, akluosius, kurčiuosius ir turinčius kitų specialiųjų poreikių) ir jų ugdymo prieinamumo bei kokybės užtikrinimas bendrojo ugdymo įstaigose (plačiau)
Tinkamiausi projektaiProjektai, kuriais kvietimo temoje iškeltą problemą siekiama spręsti kompleksiškai, pasitelkiant tyrėjų, turinčių patirtį nurodytoje ar susijusiose tematikose, grupes
Projektų rezultataiLaukiami projektų rezultatai: parengtos ir ekspertų teigiamai įvertintos mokslo įrodymais grįstos rekomendacijos, metodikos, kvalifikacijos tobulinimo programos, aprašai, sistemos, instrumentai, platformos, priemonės, modeliai, prototipai ir kt. rezultatai, nurodyti kvietimo temų aprašymuose
Projekto rezultatų skelbimas moksliniuose straipsniuose, monografijose ar kitose mokslo publikacijose, nėra laikomas būtinu projekto įgyvendinimo metu dėl trumpo projektų įgyvendinimo laikotarpio, tačiau neribojamas pasibaigus projektui
Lėšos, skirtos MTEP projektų pagal nustatytas temas, vykdymui7,8829 mln. Eur
Projekto terminaiNumatoma pradžiane ankstesnė nei 2021-02-01
Pabaigane vėlesnė nei 2021-12-31
Projekto biudžetasNe didesnis nei 400 tūkst. Eur
Paraiškų teikimasParaiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. lapkričio 26 d. 24 val.
Paraiška teikiama lietuvių kalba
Paraiška teikiama tik pagal vieną iš konkurso temų ir turi sukurti (pasiekti) temos aprašyme nurodytą laukiamą rezultatą (-us) įvardintu parengtumo lygiu
Kartu su paraiška turi būti pateikta:
1.
Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
2.
Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais
Galimi pareiškėjaiParaišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga
Projekto vadovas turi būti mokslininkas
Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
Projekto vykdytojų skaičius turi būti ne mažesnis kaip septyni, įskaitant projekto vadovą ir kitus pagrindinius bei nepagrindinius vykdytojus
Projektų vykdytojams netaikomi apribojimai vykdyti kitus Tarybos finansuojamus projektus
Jei projekto partneris yra registruotas Lietuvos Respublikoje privatus juridinis asmuo, Lietuvos mokslo taryba jam gali skirti finansavimą vadovaudamasi 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352)
Bendrieji reikalavimaiProjektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios priemonės tinklalapyje
Pareiškėjai turi užtikrinti, kad paraiškoje planuojami tyrimai nedubliuotų anksčiau atliktų ar šiuo metu atliekamų tyrimų, taip pat gautų rezultatų ar jiems pasiekti numatytų išlaidų
Jei paraiškoje numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų
Projektų įgyvendinimo metu:
bus vykdoma nuolatinė stebėsena temas pateikusių ministerijų nustatyta tvarka ir terminais;
bus stebimas temų aktualumas ir, esant pokyčiams, gali būti atliekami jų pakeitimai;
projektų išlaidoms apmokėti bus taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas; lėšų išmokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarka bus nustatyta iki projektų finansavimo sutarčių pasirašymo, atsižvelgiant į aktualias Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatas;
visų projektų administravimo išlaidoms ir LMT patiriamoms administravimo išlaidoms iš viso galės būti išmokama iki 7 procentų patirtų tinkamų finansuoti veiksmo veiklų vykdymo išlaidų sumos, todėl projektų paraiškose planuojamos netiesioginės išlaidos gali būti koreguojamos tiek projekto finansavimo sutarties pasirašymo, tiek projekto įgyvendinimo metu
Paraiškų vertinimo tvarkaAdministracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu dėl trumpo vertinimui numatyto laikotarpio ir siekiant kuo skubiau paskelbti kvietimo rezultatus, netaikant šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas
Paraiškas pagal sveikatos srities ir švietimo bei ugdymo srities temas vertins atskiros ekspertų komisijos
Bus sudaromos atskiros finansuotinų projektų pirmumo eilės pagal temas
Išsamesnę informaciją teikia
Apie sveikatos srities temas:
Raimonda Janonienė, LR SAM Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 260 4718, e. p. [email protected]

Apie švietimo ir ugdymo srities temas:
Loreta Žadeikaitė, LR ŠMSM vyriausioji patarėja, tel. 8 686 21364, e. p. [email protected]

Apie paraiškų teikimo ir vykdymo sąlygas:
Gražina Adamonytė, LMT Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 676 18580, e. p. [email protected]