Baigėsi EuroNanoMed 3 programos 2021 m. kvietimas

Paskelbtas 12-as tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2021 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2021 m. birželio 10 d.

Kvietime dalyvaujančios šalys
Kvietime dalyvauja 17 finansuojančių institucijų iš 16 šalių (Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Egipto, Estijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Taivano, Turkijos).

Kvietimo aprėptis
Kvietimo temos:
  1. Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
  2. Diagnostika (angl. Diagnostics);
  3. Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų institucijų iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių. Vienai valstybei tame pačiame tarptautiniame projekte gali atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Tarp konsorciumo partnerių turi būti bent dviejų skirtingų tipų institucijos: mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga, įmonė. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5, jis gali būti padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu konsorciume dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Čekijos, Egipto, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Taivano ir Turkijos.

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui įgyvendinti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo (sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė) gali būti projekto partneris. Privačią įmonę Lietuvos mokslo taryba gali finansuoti tik vadovaudamasi 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape projektų koordinatoriai teikia trumpąsias paraiškas, kurias vertina tarptautinių ekspertų komisija. Geriausių projektų konsorciumai kviečiami dalyvauti antrame išsamiųjų paraiškų konkurso etape.

Projektų koordinatoriai EuroNanoMed 3 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje trumpąsias paraiškas teikia nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. sausio 21 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku – CET), išsamiąsias – iki 2021 m. birželio 10 d. 17 val. (CET). Kvietimus dalyvauti konkurso antrame etape planuojama skelbti 2021 m. balandžio mėn. pabaigoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
  • Projektų trukmė: nuo 1 iki 2 metų (projektai prototipų ar produktų tyrimams 5-6 technologinės parengties lygio) arba nuo 2 iki 3 metų (taikomųjų mokslinių tyrimų projektai 3-4 technologinės parengties lygio)
  • Lietuvos vieno projekto dalyviams skiriama iki 100 tūkst. eurų arba, jei Lietuvos institucija koordinuoja projektą, iki 150 tūkst. eurų.
  • Kiekvienas pagrindinis vykdytojas gali teikti tik vieną paraišką, kaip projekto koordinatorius arba iki dviejų paraiškų, jei yra jose tik vykdytojas.
  • Lietuvos vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-jų) kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176) ir EuroNanoMed 3 interneto svetainėje nurodytomis kvietimo sąlygomis.
Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos EuroNanoMed 3 interneto svetainėje anglų kalba. Informaciją apie programą lietuvių galima rasti Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. +370 676 14383, e. p. [email protected].
 
Grįžti