Baigėsi Programos FLAG-ERA 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. balandžio 19 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos FLAG-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje – fundamentiniams grafeno tyrimams, taikomiesiems grafeno tyrimams, žmogaus smegenų tyrimams.

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvaujančios šalys:
 • Grafeno moksliniai tyrimai (fundamentiniai) - Belgija, Bulgarija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Vengrija, Vokietija ir Turkija.
 • Grafeno moksliniai tyrimai (taikomieji) – Belgija (tik Flandrija), Bulgarija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Turkija.
 • Žmogaus smegenų moksliniai tyrimai - Belgija, Bulgarija, Ispanija, Izraelis, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.
Numatomas kvietimo biudžetas – 10 mln. Eur,

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos FLAG-ERA projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Gali būti finansuojami du gerai įvertinti projektai su Lietuvos dalyviais. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis
Grafeno tyrimų teminės sritys (anglų kalba):
Fundamentiniai tyrimai

 1. Layered Magnetic Materials and Heterostructures
 2. Growth and device integration of two-dimensional amorphous materials
 3. Scalable growth & device integration of UltraLow Power Spin-Orbit Memories based on GRMs
 4. Bacterial degradation of GRMs
 5. GRM based devices and circuits for neuromorphic computing
 6. Infrared+THz emission and detection with twisted GRMs
 7. Functionalized GRMs for advanced multivalent metal-ion batteries (MMIBs)
 8. Chemical sensing with GRMs
 9. MXene foams for capacitive deionization water desalination
 10. Rheological models for GRM suspensions and multiphase flows
Taikomieji tyrimai
 1. Antiviral protection with GRM-based foams and coatings
 2. GRM-based Neural Interfaces for Bioelectronic Medicines
 3. GRM-based spectrometer for visible and infrared
 4. GRM-based, Ultra-Broadband THz-Transceiver technologies for 6G compliant wireless communication
 5. Tuning the hot-carrier lifetime in layered materials heterostructures for photoresponsivity enhancement
 6. GRMs for advanced metal-ion supercapacitors
 7. GRM-based electrodes for redox flow batteries
 8. GRM components for Self-charging and Self-powered Electronics
Žmogaus smegenų tyrimų teminės sritys (anglų kalba):
 1. Studying genotype-phenotype relationships related to Brain Function
 2. Tackling Psychiatric Diseases
 3. Accelerating the diagnosis and the development of therapeutic approaches for rare diseases affecting the nervous system
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 aukščiau išvardintų šalių arba ne mažiau kaip 2 dalyviai, prašantys finansavimo, iš ne mažiau kaip 2-jų aukščiau išvardintų šalių ir partneris iš kitos šalies neprašantis finansavimo, jeigu jis yra pavyzdinės iniciatyvos projekto partneris (Flagship Core Project partner).

Projektų konsorciumuose pageidautinas plėtros šalių (Widening countries) dalyvavimas ir lyčių balansas.

Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui prašomo finansavimo. Taikoma išimtis, kai dalyvauja tik 2-jų valstybių pareiškėjai, tuomet vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 75% viso projekto vykdymui prašomo finansavimo.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos FLAG-ERA 2021 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2020 gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-633) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos FLAG-ERA interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės FLAG-ERA programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3, kab. 151)