Baigėsi Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, kurių rezultatai orientuoti į retomis ligomis sergančius pacientus. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti EJP RD elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2021 m. vasario 16 d., išsamiąsias – iki 2021 m. birželio 15 d.

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas
Kvietime dalyvauja 19 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 16 šalių (Austrijos, Belgijos, Estijos, Izraelio, Ispanijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Slovakijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos).

Numatomas kvietimo biudžetas daugiau nei 10 mln. Eur.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 100 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos EJP RD projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis
Teminės sritys (anglų kalba):
  1. Health & social care services research to improve patient and familial/household health outcomes
  2. Economic Impact of Rare diseases
  3. Psychological and Social Impact of Rare diseases
  4. Studies addressing the impact/burden of the delay in diagnosis and of the lack of therapeutic intervention
  5. e-Health in rare diseases: Use of innovative technology systems for care practices in health and social services
  6. Development and enhancement of health outcomes research methods in rare diseases
  7. Effects of pandemic crisis and the global outbreak alert and response on the rare disease field, and the emergence of innovative care pathways in this regard
Liga laikoma reta, jei ja serga ne daugiau nei 5 žmonės iš 10 000 gyvenančių Europos Sąjungos (ES), ES asocijuotose valstybėse ir Kanadoje.

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 aukščiau išvardintų šalių. Konsorciume gali būti ne daugiau kaip du prašantys finansavimo dalyviai iš vienos šalies.

Projektų konsorciumuose pageidautinas plėtros šalių (Widening countries), pacientus atstovaujančių organizacijų (PAO) dalyvavimas ir lyčių balansas.

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Galimas partnerių, kurie patys užsitikrina lėšas projekto veikloms vykdyti, dalyvavimas, tačiau jų skaičius yra ribojamas, atsižvelgiant į konsorciumo dydį.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos EJP RD 2021 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2020 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-658) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos EJP RD interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės Europos jungtinės programos „Retos ligos“ tinklalapyje.

Partnerių paieškos platforma

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. [email protected] (Gedimino pr. 3, kab. 152)
 
Grįžti