Baigėsi III kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712-24 poveiklę „ Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose…

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ nr. 24.

Finansavimo tikslas - tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansavimo tikslas - tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.
Planuojama kvietimo finansavimo sumaiki 257 440 Eur.
Projekto biudžetasIki 1 770,14 Eur.
Projekto trukmė2 mėnesiai.
Paraiškų pateikimo trukmėNuo 2021 m. sausio 22 d. iki 2021 m. kovo 23 d.

Vėliau nei 2021-03-22 23:59 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Galimi pareiškėjaiĮ Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus atitinkantys:
universitetai;
kolegijos;
valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.
Paraiškų teikimasParaiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu nr. 3, kuris skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos ir jų priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.
Informaciją teikiaLietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:
Edita Kavaliauskienė, el. p. [email protected]; tel. 8 604 58290;
Ilona Monstavičienė, el. p. [email protected], tel. 8 604 53802;
Ugne Andrijauskaite, el. p. [email protected], tel. 8 604 75112.
 
Grįžti