Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizon…

1.Bendro pobūdžio informacija
1.1.Kvietimo pavadinimasKvietimas teikti paraiškas paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas
1.2.Kvietimo numerisEIC-2021-01
1.3.Priemonės tikslasPaskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu
1.4.Remiama veiklaPagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominė erdvėje (EEE)) paslauga apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas (toliau – Projektas).
1.5.Aktualūs teisės aktaiParamos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).
2.Reikalavimai pareiškėjams
2.1.Tinkami pareiškėjai
2.1.1.
labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius.
3.Pareiškėjų atranka
3.1.Atrankos kriterijai
3.1.1.
vertinimo kriterijai: Kokybė (Excellence); Poveikis (Impact); Įgyvendinamumas (Implementation);
3.1.2.
specialieji vertinimo kriterijai: pareiškėjo pagrindimas apie Projekto įgyvendinimo paslaugų pirkimo būtinybę „EIC Accelerator“ paraiškai parengti; Pareiškėjo motyvacija bendradarbiauti su paslaugų teikėju.
3.2. Atrankos tvarka
3.2.1.
administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas;
3.2.2.
paraiška reitinguojama nuo surinkusių daugiausiai balų iki mažiausiai, jei gaus minimalų privalomą surinkti balą (ne mažiau nei 3 balus) ir aukštesnį balą pagal visus tris vertinimo kriterijus;
3.2.3.
paslaugų teikėjas vienintelis atstovaujamai įmonei, todėl finansavimas skiriamas tik reitinge daugiausiai balų surinkusiai paraiškai to paties teikėjo paslaugai;
3.2.4.
keliems Pareiškėjams surinkus vienodą balų skaičių pirmas eilėje įrašomas, tas Pareiškėjas, kuris pirmasis pateikė Paraišką.
4.Tinkamos finansuoti išlaidos
4.1.Tinkamos finansuoti išlaidos
4.1.1.
Pareiškėjams finansavimas skiriamas vadovaujantis de minimis reglamentu;
4.1.2.
projekto vykdytojo Projekto įgyvendinimo paslaugos įsigytos (pasirašyta Projekto įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis) po kvietimo teikti paraiškas pagal šį Aprašą paskelbimo datos;
4.1.3.
didžiausia galima skirti lėšų suma Projekto paslaugų pirkimui – iki 10 (dešimt) tūkst. Eur (be PVM), bet ne daugiau kaip 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
5.Paraiškų teikimo tvarka
5.1.Paraiškų pateikimo terminas2021 m. birželio 2 d. 11.30 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos.
5.2.Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su Aprašo 19 p. nurodytais dokumentais elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).
5.3.Privalomi paraiškų priedai
5.3.1.
Verslo modelio koncepcijos pristatymas (10 (dešimt) skaidrių, laisva forma);
5.3.2.
Sutarties kopija;
5.3.3.
SVV deklaracija;
5.3.4.
„Vienos įmonės“ deklaracija.
6.Kita informacija
6.1.Kontaktinis asmuo pasiteirautiParaiškos pildymo klausimais:
Edita Bagdonaitė, tel. (+370) 604 76851,
El. p.: [email protected]

Prisijungimo prie MTEPIS bei paraiškos teikimo klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. (+370) 664 28592,
El. p.: [email protected]
6.2.MTEPIS vartotojams informacijaPrisijungimo prie MTEPIS instrukcija
6.3.Kiti reikalavimai
6.3.1.
Teikdami paraišką Pareiškėjai įsipareigoja:
6.3.1.1.
pateikti 2021 m. „EIC Accelerator“ trumpą anglų kalba parengtą paraišką pagal Europos Komisijos reikalavimus;
6.3.1.2.
teikiant „EIC Accelerator“ paraišką per EIC AI platformą nurodyti, kad sutinka bendradarbiauti su teminės srities atstovu (National Contact Point, EIC NCP).
6.3.2.
Teikdami paraiškas pareiškėjai sutinka, kad:
6.3.2.1.
Paraiška būtų reitinguojama nuo surinkusių daugiausiai balų iki mažiausiai, jei gaus minimalų privalomą surinkti balą (ne mažiau nei 3 balus) ir aukštesnį balą pagal visus tris vertinimo kriterijus;
6.3.2.2.
paslaugų teikėjas būtų vienintelis atstovaujamai įmonei, todėl finansavimas skiriamas tik reitinge daugiausiai balų surinkusiai paraiškai to paties teikėjo paslaugai;
6.3.2.3.
finansavimą gauti kaip de minimis pagalbą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, atliktais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972;
6.3.2.4.
informacija apie šią Paraišką, nurodant Pareiškėjo pavadinimą, skirtą sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje.
6.4.Projekto sritis
6.4.1.
Sveikatos technologijos;
6.4.2.
Skaitmeninės technologijos;
6.4.3.
Žaliasis kursas.
 
Grįžti