Baigėsi Skelbiamas autorių ir gretutinių teisių apsaugos programos konkursas

Programos tikslas
Skatinti teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų panaudojimą, ugdyti visuomenes pagarbą kūrybinei veiklai bei autorių ir gretutinėms teisėms, stiprinti nepakantumą̨ neteisėtam turinio naudojimui.

Finansuojama veikla
1.
Viešas Lietuvos meno kūrėjų kūrybos kultūros renginiuose nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. pristatymas ir (ar) atlikimas, skatinant teisėtą kūrybos naudojimą.
2.
Reikšmingą skaičių vartotojų turinčių teisėtų muzikos, filmų, literatūros ir meno kūrinių sklaidos skaitmeninių platformų vystymas ir pildymas nauju nacionaliniu turiniu, finansuojant nacionalinių kūrinių sklaidą, atlyginimą autoriams ir prodiuseriams.
3.
Reikšmingą kūrinių segmentą apimanti kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo stebėsena, kurios rezultatai naudojami stabdyti neteisėtą kūrinių panaudojimą, neteisėto panaudojimo problemos viešinimui ir prevencijai.
4.
Aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų bei seminarų aktualiais autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais organizavimas, mokslinių tyrimų ar studijų, skirtų aktualiems autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimams spręsti, atlikimas.
5.
Projektai, skirti kelti mokytojų kvalifikaciją autorių̨ teisių ir gretutinių teisių temomis, bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir (ar) mokytojus vienijančiomis organizacijomis.
6.
Neribotai ir viešai prieinamos mokomosios medžiagos (video ir kitais formatais) muzikos, dailės ir kitoms kūrybinio, meninio ugdymo pamokoms bendrojo ugdymo mokyklose, integruojančios į šias pamokas autorių teisių ir gretutinių teisių temas ir gerinančios tokių pamokų kokybę, rengimas.
7.
Projektai, skirti mokyti kūrėjus teisinio, ekonominio ir finansinio raštingumo sudarant sutartis.
8.
Socialinės reklamos ir kitos priemonės, kuriomis skatinamas teisėtas ir (arba) smerkiamas neteisėtas kūrinių naudojimas, skleidžiamos naudojant žiniasklaidos kanalus, kino teatrus, koncertų arenas ir kitas priemones ar būdus, užtikrinančius ženklią šios temos sklaidą visuomenėje.

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai
1.
Projektas skatina autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą, sudaro palankesnes sąlygas teisėtomis priemonėmis ir būdais internetu pasiekti literatūros, mokslo ir meno kūrinius bei plėtojant teisėtą autorių teisių ir gretutinių teisių rinką ir taikant naujus teisių licencijavimo modelius, ugdo visuomenės pagarbą autorių ir gretutinėms teisėms bei nepakantumą neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui (0–20).
2.
Projekto rezultatų tvarumas, tęstinumas, išliekamoji vertė (0–20).
3.
Tikslinės grupės įtraukimas, projekto rezultatų viešas prieinamumas projekto tikslinei grupei ir visuomenei (0–20).
4.
Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20).
5.
Projekto vykdytojų patirtis vykdant panašaus pobūdžio projektus (0–20).

Kitos sąlygos
Jeigu projektas (ar jo veiklos) atitinka šią finansuojamą veiklą „Viešas Lietuvos meno kūrėjų kūrybos kultūros renginiuose nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. pristatymas ir (ar) atlikimas, skatinant teisėtą kūrybos naudojimą“ taikoma:
1.
Kultūros renginio didesnę programos dalį (daugiau nei pusę) turi sudaryti Lietuvos kūrėjų 2019–2021 m. sukurti kūriniai (Lietuvos kultūros taryba tikrina projekto pareiškėjo į paraišką įtrauktų kūrinių atitiktį nurodytam reikalavimui).
2.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra:
2.1.
atlyginimas Lietuvos autoriams ir pagrindinių vaidmenų ar partijų atlikėjams už gyvus pasirodymus scenos meno renginiuose (iki 600 Eur vienam asmeniui už 1 pasirodymą);
2.2.
atlyginimas Lietuvos filmų gamintojams, autoriams ir pagrindinių vaidmenų atlikėjams už filmų rodymą (iki 600 Eur vienam asmeniui už vieną filmą);
2.3.
atlyginimas vizualiųjų menų kūrinių autoriams už jų kūrinių viešas parodas (iki 600 Eur vienam asmeniui už 1 parodą);
2.4.
kultūros renginio organizatorių išlaidos renginio viešinimui (iki 30 proc. sumos, skiriamos kūrėjams pagal šių finansavimo sąlygų 4 dalies 2.1–2.3 p.p., bet ne daugiau 5000 Eur);
2.5.
licencijos už kolektyviai administruojamas autorių ir gretutines teises (iki 100 proc. licencijos kainos už Lietuvos autorių repertuarą).
3.
Prie paraiškos privaloma pridėti planuojamo kultūros renginio repertuarą.
4.
Teikiama viena visus kultūros renginius apimanti paraiška (paraiškos suma negali viršyti 30 000 Eur).
5.
Atsiskaitant už gautą finansavimą pateikiami atlyginimo, nurodyto šių finansavimo sąlygų 4 dalies 2.1–2.3 p.p., nurodytų išlaidų išmokėjimą patvirtinantys dokumentai.

Galimi pareiškėjai
Juridiniai asmenys, išskyrus kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijas

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2021 m.
535 630 EUR. (Lėšų šaltinis numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje)

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:
 
Grįžti