Baigėsi Kvietimas teikti programos „EUROSTARS 3“ projektų finansines paraiškas

1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Aktualūs teisės aktai

Jungtinės programos „Eurostars 3“ dalyvavimo ir finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

2. Reikalavimai pareiškėjams
Tarptautinės „Eurostars 3“ programos patvirtintų projektų vykdytojai.

2.1. Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:
  • mokslo ir studijų institucijos;
  • MVĮ (privatieji juridiniai asmenys);
  • didelės įmonės (privatieji juridiniai asmenys).
2.2. Atitinkantys Aprašo 13 punkto reikalavimus.

3. Tinkamos išlaidos ir finansavimo principai
3.1. Tinkamos išlaidos:


Tinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo 37 p. ir Aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.

3.2. Tinkamų išlaidų kategorijos:

3.2.1. tiesioginės išlaidos:

3.2.1.1. išlaidos personalui: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos komandiruotėms;

3.2.1.2. išlaidos priemonėms ir įrenginiams (toliau – ilgalaikiam turtui):

3.2.1.2.1. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos tinkamos kai vykdoma neekonominė veikla, kuriai nėra taikomos valstybės pagalbos nuostatos;

3.2.1.2.2. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo ilgalaikis turtas yra naudojamas projekte;

3.2.1.3. išlaidos pagal sutartis (paslaugų sutartis (subranga), kaip apibrėžta Aprašo 4.32 p.;

3.2.1.4. išlaidos medžiagoms, reagentams ir kt. trumpalaikiam turtui (prekėms);

3.2.2. netiesioginės išlaidos, kurios nustatomos ir apmokamos taikant Aprašo VI skyriaus nuostatas.

3.3. Tarybos skiriamų lėšų suma:

3.3.1. Tarybos skiriamos lėšos vienam projektui finansuoti negali viršyti 300 000 Eur.

3.3.2. Taikomųjų mokslinių tyrimų, MTEP 2-5 etapų, vykdymui projekte gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) proc. visų projektui Tarybos skirtų lėšų.

3.4. Didžiausia galima finansuojamoji dalis:

3.4.1. taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti:

3.4.1.1. mokslo ir studijų institucijai neekonominei veiklai – 100 proc.;

3.4.1.2. labai mažai ir mažai įmonei – 80 proc.;

3.4.1.3. vidutinei įmonei – 75 proc.;

3.4.1.4. didelei įmonei – 65 proc.;

3.4.2. eksperimentinei plėtrai vykdyti:

3.4.2.1. labai mažai ir mažai įmonei – 60 proc.;

3.4.2.2. vidutinei įmonei – 50 proc.;

3.4.2.3. didelei įmonei – 40 proc.

3.4.3. šio kvietimo 3.2.1.1 pap. nurodytoms išlaidoms finansuoti – 75 proc. visų pareiškėjo tinkamų išlaidų;

3.4.4. šio kvietimo 3.2.1.2 pap. nurodytoms išlaidoms finansuoti – 50 proc. viso projekto vykdymo metu tinkamų tiesioginių išlaidų.

3.5. Finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu.

3.6. Teikiamų dokumentų sąrašas:

3.6.1. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ ir paskelbta, interneto svetainėje adresu, kai pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė. Kai pareiškėjas ir (ar) partneris yra didelė įmonė – gali pateikti laisvos formos deklaraciją (taikoma privatiesiems juridiniams asmenims);

3.6.2. Prašomų finansuoti prekių ir paslaugų išlaidų kainas įrodančiais ir pagrindžiančiais dokumentais kaip nurodyta Aprašo 32 p.;

3.6.3. Projekto darbo grupės narių darbo patirtį ir kompetencijas pagrindžiančiais dokumentais;

3.6.4. Darbo grupės narių darbo užmokesčio valandinį įkainį pagrindžiančiais dokumentais;

3.6.5. Paskutinių dviejų metų finansiniais atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita) ir/ar verslo planu;

3.6.6. Užpildytą finansinės paraiškos formą.

4. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
4.1. Paraiškų pateikimo terminas
Paraiška turi būti pateikta iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos elektroniu paštu [email protected]. Lietuvos Mokslo taryba neatsako už el. pašto sutrikimus, ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Lietuvos Mokslo taryba pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

2023 m. sausio 25 d. 08.00 val. – 2023 m. vasario 10 d. 15.15 val.

4.2. Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą elektroniniu paštu – [email protected].

4.3. Paraiškų vertinimo tvarka:

Kaip numatyta Aprašo VIII skyriuje.

Kontaktinė informacija

Paraiškos pildymo klausimais: Justina Rukšnaitė, tel. +370 675 40337, el.p. [email protected]
 
Grįžti