Baigėsi Programos JPIAMR-ACTION 2023 m. paraiškų konkursas (DISTOMOS)

Paskelbtas tarptautinis programos JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – „Inovatyvūs metodai, įrankiai ir technologijos antimikrobinio atsparumo diagnostikai ir monitoringui“ (Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance (DISTOMOS)).
Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos dviem etapais. Tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. kovo 7 d. 14 val. (CET – Centrinės Europos laiku)
Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. liepos 4 d.
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja 22 finansuojančios institucijos iš 18 šalių (išvardintos kvietimo puslapyje)
Numatomas biudžetas – apie 19 Mln eurų
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio ERA4Healt projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos
Paraiškos turi būti iš bent vienos iš šių temų:
Nauja arba patobulinta esama diagnostika, įskaitant slaugos diagnostiką, kuri padėtų sumažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą arba parinkti veiksmingiausią antimikrobinį gydymą
Vienos sveikatos principus atliepiančios antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių preparatų naudojimo stebėjimo strategijos, technologijos ar metodai arba duomenų naudojimo strategijos
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių (iš skirtingų šalių dalyvaujančių kvietime) ir ne daugiau kaip 6 dalyvių (įskaitant partnerius be finansavimo). Konsorciume esant pagrindiniams vykdytojams iš Lietuvos, Latvijos, Moldovos, Lenkijos ir besivystančių šalių, verslo ar iš jaunųjų tyrėjų tarpo, projekto partnerių gali būti daugiau – iki 7. Visi reikalavimai – JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietime DISTOMOS teikti paraiškas.
Papildoma informacijaSausio 24 d. organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams. Registracija. Pareiškėjams sukurta specialiai kvietimui skirta partnerių paieškos platforma.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos kaip partneriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja – tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.
(Dėmesio! Nuostata pakeista nuo 2023 m. sausio 31 d., remiantis tos pačios dienos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu nr. V-58)
 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
 
Grįžti