Baigėsi Programos NEURON 2023 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis programos NEURON 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health.
Paraiškų teikimo terminaiParaiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. kovo 7 d. 14 val. (Centrinės Europos laiku)
Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. birželio 29 d.
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja 21 šalis (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio NEURON projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos
Kvietimo tematikaParaiškos turi būti iš bent vienos iš dviejų sričių (anglų kalba):
Fundamental research addressing mental health vulnerability and resilience including the pathogenesis, aetiology, progression, treatment, and prevention of mental diseases initiated by exposure to adverse environmental challenges.
Clinical research addressing mental health vulnerability and resilience aiming to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for mental diseases initiated by exposure to adverse environmental challenges.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 partnerių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip 5 partnerių iš šalių dalyvaujančių kvietime. Kitos sąlygos – NEURON 2023 m. kvietime teikti paraiškas. Konsorciume esant dalyviams iš Kroatijos, Lietuvos, Latvijos, Slovakijos ar Turkijos, projektų partnerių gali būti daugiau – iki 6.
Papildoma informacijaKvietimu nefinansuojami tyrimai neurodegeneracinių ligų: Alzheimerio ir kitų demencijų, Parkinsono ir su ja susijusių, Priono, motorinių neuronų, Huntingtono, smegenėlių ataksijos, raumenų atrofijos.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos kaip partneriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja – tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.
(Dėmesio! Nuostata pakeista nuo 2023 m. sausio 31 d., remiantis tos pačios dienos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu nr. V-58)
 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
 
Grįžti