Baigėsi Europos partnerystės „Sveikatos priežiūros sistemų pertvarka“ 2023 m. paraiškų konkursas „Healthcare of the Future“

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės „Sveikatos priežiūros sistemų pertvarka“ THCS (angl. Transforming Health and Care Systems) pirmasis, 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo ir inovacijų projektams finansuoti. Tema – „Ateities sveikatos priežiūra“ (Healthcare of the Future).
Paraiškų teikimo terminaiTarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. birželio 13 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku). Paraiškos teikimas – vienpakopis, tačiau iki 2023 m. gegužės 23 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku) reikia informuoti sekretoriatą apie ketinimą teikti paraišką, pateikiant nustatytos formos dokumentą (“Intent to apply”).
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvaujančios 23 šalys (36 finansuojančios institucijos) yra išvardintos kvietimo dokumentuose ir kvietimo puslapyje. Kvietimo biudžetas – apie 35 Mln Eur.
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio THCS projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.
Kvietimo tikslas
suteikti reikiamų mokslo žinių ateities sveikatos priežiūrai kurti. Tai apima eilę sveikatos priežiūros sistemų aspektų, tokių kaip kokybė, sauga, efektyvumas, veiksmingumas, prieinamumas, tvarumas, ekonomiškumas, etika ir atsparumas. Remiantis moksliniais tyrimais, kvietimu siekiama prisidėti prie naujų ir novatoriškų sprendimų, atliepiančių dabartinius ir būsimus sveikatos priežiūros sistemų iššūkius, įgyvendinimo;
remti naujų sprendimų įgyvendinimą didesniu mastu. Tai apima skatinimą perimti ir perkelti įrodymais pagrįstą veiksmingą gerąją praktiką. Finansuojant mokslinius tyrimus ir inovacijas, kvietimu siekiama paspartinti pokyčių tempą ir padaryti teigiamą poveikį sveikatos ir priežiūros sistemoms.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip 9 dalyvių iš šalių dalyvaujančių kvietime. Papildomi reikalavimai – THCS 2023 m. kvietimo Healthcare of the Future teikti paraiškas tekste (call text).
Papildoma informacijaPartnerių paieškai galima naudoti specialią platformą. Informacinio renginio įrašą galite peržiūrėti YouTube platformoje, o renginyje rodytas pranešimų skaidres rasite THCS svetainės kvietimo puslapyje.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • kai projekto vykdytojai iš Lietuvos institucijos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos kaip partneriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja – tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto koordinatorius ar pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos pareiškėjams
 
Grįžti