Baigėsi Programos FLAG-ERA 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“.
Paraiškų teikimo terminaiTarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. birželio 1 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku).
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasKvietime dalyvaujančios šalys išvardintos Kvietimo dokumentuose.
Numatomas biudžetas – 10 mln. eurų.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.
Kvietimo tematikosGrafeno tyrimų teminės sritys (anglų kalba):

Fundamentiniai tyrimai
1.
Graphene-related materials-based scaffolds for living cells integration;
2.
Graphene related materials for neuromorphic photonics;
3.
Layered materials for quantum sensing;
4.
Neuromorphic circuits based on layered materials;
5.
Graphene-related materials-based field effect transistor sensors for viral surveillance;
6.
Layered material-based antiviral, antibacterial and antifungal coatings;
7.
Tunneling magnetoresistance in layered materials-based spintronic devices.

Taikomieji tyrimai
1.
Graphene-related materials-based scaffolds for living cells integration;
2.
Graphene-related materials-enhanced industrial sensors;
3.
Properties of graphene-related materials suspensions;
4.
Flexible substrates with enhanced thermal dissipation enabled by layered materials;
5.
Graphene-related materials-based field effect transistor sensors for viral surveillance;
6.
Layered material-based antiviral, antibacterial and antifungal coatings.
Žmogaus smegenų tyrimų teminės sritys (anglų kalba):

1.
Preclinical and clinical neuroscience research through data reuse.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiKonkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip iš 3 Kvietime dalyvaujančių šalių.

Vienai šaliai negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui prašomo finansavimo.
Papildoma informacija2023 m. kovo 16 d. 10-11:30 (CET) organizuojamas nuotolinis Kvietimo pristatymo seminaras. Registracija į seminarą.
Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams:
Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos FLAG-ERA 2023 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2022 gruodžio 1 d. įsakymas nr. V-711) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Kita informacija
Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. [email protected]
 
Grįžti