Baigėsi Tarptautinis humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo „HERA” kvietimas „Krizės“

Paskelbtas tarptautinis humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo „HERA” kvietimas „Krizės“ (angl. Crisis - Perspectives from the Humanities).
Paraiškų teikimo terminaiTarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku)
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja 22 finansuojančios institucijos (išvardintos kvietimo dokumentuose)
Numatomas biudžetas – 15,5 mln. eurų
Kvietimo tematika„Krizės“ (angl. Crisis - Perspectives from the Humanities).
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 4 dalyvių (iš skirtingų šalių dalyvaujančių kvietime) ir ne daugiau kaip 6 dalyvių.
Papildoma informacijaBirželio 14 d. 10 val. (CEST) organizuojamas nuotolinis informacinis renginys pareiškėjams (informacija bus paskelbta vėliau). Pareiškėjams sukurta specialiai kvietimui skirta partnerių paieškos platforma.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
  • Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui
  • Mokslo projektų trukmė – 24-36 mėn.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
 
Grįžti