Baigėsi 2023 m. kvietimas teikti paraiškas studentų tyrimams semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus.
Kvietimo lėšos592 000 Eur

Lėšos, numatytos skirti projektų finansavimui, padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo numatyta sudaryti Studentų tyrimų projektų finansavimo sąlygų aprašo 21.1 ir 21.2 papunkčiuose. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie atitiko administracinės patikros reikalavimus, prašomas lėšas.
Projekto biudžetasProjekto biudžetas – 4800 Eur (susideda iš 1, 3 ir 4 išlaidų eilučių);

Projekto biudžetas – 5920 Eur (susideda iš 1, 2, 3 ir 4 išlaidų eilučių);

Išlaidų eilutės:
1.
Stipendija / darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) studentui – 400*7=2800 Eur
2.
Studento su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių išlaidos (jeigu studentui bus mokamas darbo užmokestis) – 160*7=1120 Eur.
3.
Kitos projekto vykdymo išlaidos – 1800 Eur
4.
Netiesioginės išlaidos – 200 Eur.
Paraiškų teikimo pabaiga2023 m. liepos 24 d. 23:59 val.
Projekto trukmėProjektai vykdomi 7 mėnesius 2023 m. rudens – 2024 m. pavasario semestrais (2023 m. spalio – 2024 m. balandžio mėn.)
Galimi pareiškėjai
Paraišką teikia tyrimo vadovas kartu su vykdančiąja institucija.
Konkurse gali dalyvauti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmųjų bei paskutiniųjų kursų studentai.
Projektą gali vykdyti studentas, kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.
Tyrimo vadovas turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba būti pripažintas menininkas.
Tyrimo vadovas gali teikti paraišką, jei paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 76–80 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti jo teikiamas paraiškas.
Asmuo kaip studento tyrimo vadovas ar studentas gali būti nurodytas (-i) tik vienoje kvietimo paraiškoje.
Vykdančiąja institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Papildoma informacijaPasibaigus projektui, studentas privalės pateikti Tarybos nustatytos formos projekto mokslinės veiklos (meno tyrimų) ataskaitą, pristatyti žodinį pranešimą Tarybos rengiamoje studentų konferencijoje bei pateikti pranešimo santrauką.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas www.lmt.lt);
Dokumentas, patvirtinantis tyrimų vadovo įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;
Pažyma apie studento studijų rezultatus, kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų svertinis vidurkis.
Paraiškų vertinimo tvarkaEkspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (studento tyrimo vadovui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Paraiškas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.
Išsamesnę informaciją teikiaProgramų koordinatorės:
Ilona Monstavičienė el. p. [email protected], tel. nr. 8 604 53802
Ugnė Andrijauskaitė el. p. [email protected], tel. nr. 8 604 75112

Susiję šio kvietimo dokumentai pateikti šiame tinklalapyje.
 
Grįžti