Baigėsi Kvietimas teikti Eurostars 3 4-ojo kvietimo finansines paraiškas

1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Aktualūs teisės aktaiJungtinės programos „Eurostars 3“ dalyvavimo ir finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)
2. Reikalavaimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjaiTarptautinės „Eurostars 3“ programos ketvirtojo kvietimo patvirtintų projektų vykdytojai.

2.1.1.
Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:
mokslo ir studijų institucijos;
MVĮ (privatieji juridiniai asmenys);
didelės įmonės (privatieji juridiniai asmenys).

2.1.2. Atitinkantys Aprašo 13 punkto reikalavimus.
3. Tinkamos išlaidos ir finansavimo principai
3.1. Tinkamos išlaidosTinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo 37 p. ir Aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
3.2. Tinkamų išlaidų kategorijos
3.2.1.
tiesioginės išlaidos:
3.2.1.1.
išlaidos personalui: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos komandiruotėms;
3.2.1.2.
išlaidos priemonėms ir įrenginiams (toliau – ilgalaikiam turtui):
3.2.1.2.1.
ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos tinkamos kai vykdoma neekonominė veikla, kuriai nėra taikomos valstybės pagalbos nuostatos;
3.2.1.2.2.
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo ilgalaikis turtas yra naudojamas projekte;
3.2.1.3.
išlaidos pagal sutartis (paslaugų sutartis (subranga), kaip apibrėžta Aprašo 4.32 p.;
3.2.1.4.
išlaidos medžiagoms, reagentams ir kt. trumpalaikiam turtui (prekėms);
3.2.2.
netiesioginės išlaidos, kurios nustatomos ir apmokamos taikant Aprašo VI skyriaus nuostatas.
3.3. Tarybos skiriamų lėšų suma
3.3.1.
Tarybos skiriamos lėšos vienam projektui finansuoti negali viršyti 300 000 Eur.
3.3.2.
Taikomųjų mokslinių tyrimų, MTEP 2-5 etapų, vykdymui projekte gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) proc. visų projektui Tarybos skirtų lėšų.
3.4. Didžiausia galima finansuojamoji dalis
3.4.1.
taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti:
3.4.1.1.
mokslo ir studijų institucijai neekonominei veiklai – 100 proc.;
3.4.1.2.
labai mažai ir mažai įmonei – 80 proc.;
3.4.1.3.
vidutinei įmonei – 75 proc.;
3.4.1.4.
didelei įmonei – 65 proc.;

3.4.2.
eksperimentinei plėtrai vykdyti:
3.4.2.1.
labai mažai ir mažai įmonei – 60 proc.;
3.4.2.2.
vidutinei įmonei – 50 proc.;
3.4.2.3.
didelei įmonei – 40 proc.
3.4.3.
šio kvietimo 3.2.1.1 pap. nurodytoms išlaidoms finansuoti – 75 proc. visų pareiškėjo tinkamų išlaidų;
3.4.4.
šio kvietimo 3.2.1.2 pap. nurodytoms išlaidoms finansuoti – 50 proc. viso projekto vykdymo metu tinkamų tiesioginių išlaidų.
3.5. Finansavimo formaNegrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu.
4. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
4.1. Paraiškų pateikimo terminas Paraiška turi būti pateikta iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos elektroniu paštu. Lietuvos Mokslo taryba neatsako už el. pašto sutrikimus, ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Lietuvos Mokslo taryba pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. 2023 m. liepos 24 d. – 2023 m. rugpjūčio 4 d. 24 val.
4.2. Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą elektroniniu paštu.
4.3. Paraiškų vertinimo tvarkaKaip numatyta Aprašo VIII skyriuje.
Kontaktinė informacijaJustina Rukšnaitė
Tel. +370 675 40 337
El. p. [email protected]
 
Grįžti