Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2024 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2024 metų paramai už studijų rezultatus gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Paramos dydis – bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už studijų rezultatus skirtą lėšų sumą.

Bendros nuostatos
Doktoranto studijos neturi baigtis 2024 metų I ketvirtį.

Doktorantai, ankstesniais doktorantūros studijų metais gavę paramą už studijų rezultatus, į teikiamą paraišką paramai už studijų rezultatus gauti 2024 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo).

Paraiškų teikimo sąlygos
Galimi pareiškėjaiDoktorantai, kurie turi doktorantūros metu disertacijos ar meno projekto tematika paskelbtų ar priimtų spausdinti: vienkartinių mokslo leidinių (monografijos ir kt.), ar mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science, SCOPUS ar kitose duomenų bazėse, ar mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, ar mokslinio straipsnio kriterijus atitinkančių konferencijos pranešimų konferencijų darbų leidiniuose, ar straipsnių (tyrimų) kultūros ar meno leidiniuose, ar sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, ar išduotų patentų.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje.

Kartu su paraiška turi būti pateikti:
1.
Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą už studijų rezultatus;
2.
Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos arba paraiškoje nurodytų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai;
3.
Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;
4.
Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai.
Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbamsMokslo (meno) darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paskelbti (priimti spausdinti) doktorantūros studijų laikotarpiu;

Pranešimų konferencijose (meno kūrinių pristatymų) tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti renginiuose, vykusiuose doktorantūros studijų laikotarpiu;

Mokslo (meno) populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu, jų tematika turi atitikti rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką.

Akademiniai apdovanojimai turi būti gauti doktorantūros studijų laikotarpiu už doktorantūros studijų tematikos darbus.
Papildoma informacija
Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose.

Konkursai paramai už studijų rezultatus gauti bus vykdomi Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 4–5 punktuose nurodyta tvarka.

Daugiau informacijos
Ugnė Cirtautienė
Tel. +370 604 75 112
El. p. [email protected]
 
Grįžti