Baigėsi „NORDFORSK“ programos „Žaliasis perėjimas“ kvietimas teikti paraiškas

Bus finansuojami mokslo projektai padedantys spręsti su klimato kaita susijusius iššūkius trijose „NORDFORSK“ kvietimo „Žaliasis perėjimas“ temose: energijos vartojimo efektyvumas maisto sistemose, klimato kaita ir lyčių perspektyvos bei demokratinis ir piliečių įsitraukimas.
Paraiškų teikimo terminaiTarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. gruodžio 5 d. 13 val. (CET – Centrinės Europos laiku).
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Islandija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.

Kiekvienoje kvietimo tematikoje dalyvaujančios šalys įvardytos kvietimo tekste.
Kvietimo biudžetas – 12 mln. Eur
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – 600 tūkst. Eur
Kvietimo tikslas ir tematikaKvietimu siekiama finansuoti mokslinių tyrimų projektus. Kiekviena paraiška turi būti skirta tik vienai iš toliau nurodytų temų:

1.
Energijos vartojimo efektyvumas maisto sistemose siekiant ekologiško perėjimo (angl. Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition)
2.
Klimato ir lyčių perspektyvos (angl. Climate and Gender Perspectives)
3.
Demokratinis įsitraukimas ir piliečių įsitraukimas į žaliąjį perėjimą (angl. Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition)
Galimi pareiškėjai ir partneriaiParaiškas gali teikti tarptautiniai konsorciumai iš kvietime dalyvaujančių šalių. Konsorciumas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip trijų Šiaurės šalių arba iš ne mažiau kaip dviejų Šiaurės šalių ir Lietuvos arba Estijos.
Papildoma informacijaIšsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams yra skelbiami NORDFORSK tinklalapyje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos interneto puslapyje.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis ar privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui.
  • Mokslo projektų trukmė – 3-4 metai.
  • Galimos šios tiesioginių išlaidų rūšys: projekto vykdytojų darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti (įskaitant išlaidas autoriniams darbams ir išlaidas komandiruotėms).
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
Programų koordinatorė Laura Kostelnickienė
Tel. +370 676 17398
El. p. [email protected]
 
Grįžti