Baigėsi Europos partnerystės „Water4All“ 2023 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės „Water4All“ („Vandens sauga planetai“) kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus.
Paraiškų teikimo terminaiTai pirmas dvipakopio konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. lapkričio 13 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku).
Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pateikę pareiškėjai bus kviečiami pateikti išsamiąsias paraiškas antrajame etape.
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja 30 šalių (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose) ir kvietimo dokumentuose.
Kvietimo biudžetas – apie 36 mln. Eur
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio Water4All projekto dalį (projektą), kurį įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.
Kvietimo tikslas ir tematikaKvietime išskiriamos šios tematikos:

Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Kvietimo tematikos išsamiai aprašytos kvietimo puslapyje.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 7 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime. Išsamūs reikalavimai pareiškėjams – „Water4All“ 2023 m. kvietime teikti paraiškas.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis ar privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos vykdančiosios institucijos bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • projekto vykdytojai iš Lietuvos vykdančiosios institucijos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų,
  • projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos vykdančiųjų institucijų – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų,
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos vykdančiosios institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja - tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.
 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Viktoras Mongirdas
Tel. +370 676 19 613
El. p. [email protected]
 
Grįžti