Baigėsi Europos partnerystės Biodiversa+ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės Biodiversa+ („Europos bioįvairovės partnerystė“) kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus.
Paraiškų teikimo terminaiTai pirmas dvipakopio konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. lapkričio 15 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku).
Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pateikę pareiškėjai bus kviečiami pateikti išsamiąsias paraiškas antrajame etape.
Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.
Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetasDalyvauja 33 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose) ir kvietimo puslapyje.
Kvietimo biudžetas – apie 40 mln. eurų
Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio Biodiversa+ projekto dalį (projektą), kurį įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.
Kvietimo tikslas ir tematikaKvietimo tema – Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change.
Kvietimas apima tarptautinius, tarpdisciplininius ir tarpsektorinius gamta pagrįstų sprendimų tyrimus visose pasaulio vietose. Visos sferos (t. y. sausumos, jūrų, pakrantės ir gėlo vandens) yra tinkamos. išsamiai tikslai ir tematika aprašyta kvietimo tekste.
Galimi pareiškėjai ir partneriaiTarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime. Išsamūs reikalavimai pareiškėjams – Biodiversa+ 2023 m. kvietime teikti paraiškas.
Papildoma informacijaRugsėjo 26 d. organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams. Registracija į seminarą.
Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis ar privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos vykdančiosios institucijos bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • projekto vykdytojai iš Lietuvos vykdančiosios institucijos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų,
  • projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos vykdančiųjų institucijų – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų,
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos vykdančiosios institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja – tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.
 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
Daugiau informacijos
Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
vedėjas Viktoras Mongirdas
Tel. +370 676 19 613
El. p. [email protected]
 
Grįžti