Vyksta Kvietimas teikti paraiškas kompensuoti mokslo ir studijų institucijų patirtas komandiruočių į tarptautines konferencijas, stažuotes, vasaros mokyklas…

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą kompensuoti mokslo ir studijų institucijų 2023 metais patirtas komandiruočių į tarptautines konferencijas, stažuotes, vasaros mokyklas užsienyje išlaidas.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 5 d. 17 val.

Paraiškų teikimo sąlygos:
Kvietimo lėšosKvietimo paraiškoms finansuoti preliminariai skiriama suma yra 300 000 eurų.

Jeigu kvietimo lėšų suma yra mažesnė negu visų institucijų pateiktose paraiškose nurodytų išlaidų suma, kvietimo lėšos bus paskirstytos proporcingai pagal kiekvienos institucijos prašomų kompensuoti išlaidų sumą.
Galimi pareiškėjaiParaiškas teikti gali Lietuvos valstybinės mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Paraiškų teikimo tvarkaParaiškos teikėjas teikia vieną Tarybos nustatytos formos paraišką, kurioje nurodytų komandiruočių į tarptautines konferencijas, stažuočių bei vasaros mokyklų užsienyje, už kurias prašoma kompensuoti išlaidas, skaičius nėra ribojamas.

Taip pat nėra ribojamas asmenų, vykusių į atitinkamą komandiruotę, kurios išlaidas prašoma kompensuoti, skaičius.

Išlaidos paraiškoje nurodomos pirmumo tvarka pagal tos komandiruotės svarbą tiek pačiai institucijai, tiek komandiruotiems asmenims (pirmumo eilę nustato pati institucija).

Paraiška kartu su pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytu institucijos raštu siunčiama Tarybai el. paštu, adresu [email protected].

Paraiškos forma komandiruočių išlaidų kompensavimui 2023 m.
Išlaidų tinkamumo reikalavimaiTinkamos finansuoti yra komandiruočių į užsienyje vykusias ir vyksiančias tarptautines konferencijas (su žodinio arba stendinio pranešimo pristatymu), stažuotes, vasaros mokyklas išlaidos: renginio registracijos mokestis, kelionės į užsienio valstybę (renginio vietą) ir iš jos išlaidos, nakvynės užsienio šalyje išlaidos, dienpinigiai, kelionės draudimo, vizos įsigijimo išlaidos;

Išlaidos turi būti patirtos ir pareiškėjo institucijos apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos. Gali būti kompensuojamos išlaidos ir tų komandiruočių, kurios dar neįvykusios (planuojamos laikotarpiu nuo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos iki 2024 m. gruodžio 31 d.), tačiau institucija yra apmokėjusi išlaidas pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas-faktūras (tokiu atveju gali būti kompensuojamos tik renginio registracijos, kelionių, apgyvendinimo, vizų įsigijimo ir kelionės draudimo išlaidos, o planuojamai komandiruotei neįvykus, iš Tarybos gautos lėšos turės būti grąžinamos Tarybai);

Tinkamos finansuoti yra tik tos išlaidos, kurios patirtos nurodytu laikotarpiu ir apmokėtos iš pareiškėjo institucijos lėšų. Išlaidos, kurias prašoma kompensuoti, neturi būti anksčiau apmokėtos institucijos vykdomų ir (ar) vykdytų MTEP projektų, kuriuos finansuoja (finansavo) bet kuri nacionalinė ar tarptautinė viešojo sektoriaus organizacija, lėšomis;

Institucijos patirtas išlaidas Taryba kompensuoja neviršydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtintuose Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše ir Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse nustatytų dienpinigių dydžių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų.
Papildoma informacija
Kvietimui pateiktoms paraiškoms administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas neatliekami.

Lėšos išmokamos išlaidų kompensavimo būdu, vadovaujantis Tarybos pirmininko įsakymu dėl paramos skyrimo, lėšas pervedant į pareiškėjo institucijos sąskaitą, nesudarant paramos skyrimo sutarties. Lėšos pervedamos per 14 kalendorinių dienų nuo Tarybos pirmininko įsakymo įsigaliojimo dienos.

Daugiau informacijos
Ugnė Cirtautienė
Tel. +370 604 75 112
El. p. [email protected]
 
Grįžti