Baigėsi Dalinės studijos, mokslinės stažuotės ir latvių kalbos vasaros kursai Latvijoje

[iki 2016-03-03]
Dalinės studijos ir mokslinės stažuotės gali vykti 2016 m. rugsėjį – 2017 m. birželį valstybinėse Latvijos mokslo ir studijų institucijose, kurių sąrašą rasite čia.

Pilnos magistro studijos (galimos studijų sritys: latvių kalbos filologija, latvių literatūra, latvių kultūra ir istorija) vyks 2016 m. rugsėjį – 2018 m. birželį valstybinėse Latvijos mokslo ir studijų institucijose, kurių sąrašą rasite čia.

Latvių kalbos ir kultūros vasaros kursai vyks 2016 m. vasarą Latvijos universitetuose, kurių sąrašą rasite čia.

Reikalavimai kandidatams:
 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose:
Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – iki 10 mėnesių. Doktorantų studijų trukmė - iki 11 mėn.

Pilnoms magistro studijoms Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Valstybinę švietimo plėtros agentūrą Latvijoje. Kontaktai nurodyti skelbimo pabaigoje. Lietuvos universitetų ir kolegijų studentai bei lietuviai studijuojantys Latvijoje, kurie studijų pradžios metu būtų baigę I pakopos studijų programą. Pilnų magistro studijų trukmė – 2 akademiniai metai.

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai ir dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Vieno asmens mokslinė stažuotė negali būti ilgesnė nei 3 mėnesiai.

Latvių kalbos ir kultūros vasaros kursams – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai) ir dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis: fizinių mokslų, technologinių mokslų, biomedicinos mokslų - ne žemesnis nei 7,0 balai bei humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų - ne žemesnis nei 8,0 balai.
Studijų rezultatai vertinami pagal dabartinių kandidato studijų paskutinių dviejų sesijų rezultatus. Tais atvejais, kai dvi sesijos dar neįvykusios, studijų rezultatai vertinami pagal ankstesnės pakopos studijų baigimo diplomo priedėlį. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. Vasaros kursų atveju, pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1.
Viso bus finansuojama:
 • 50 mėn. bakalaurų, magistrantų, doktorantų dalinių studijų;
 • 9 mėn. mokslinių stažuočių;
 • 3 vietos latvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose.
Skiriamas finansavimas:
Vykstantiems į dalines studijas:
 • Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje (angl. State Education Development Agency) skirs stipendiją, iš kurios gali būti dengiamos įmokos už studijas, jeigu už studijas reikia mokėti, pragyvenimo, vietinio transporto ir kt. išlaidos:
500,00 EUR/mėn. – bakalauro ir magistrantūros bei vientisųjų studijų studentams;

670,00 EUR/mėn. – doktorantūros studijų studentams;
 • Fondas skiria 58,00 EUR išmoką kelionės ir draudimo išlaidoms, vykstantiems į dalines studijas.
 • Dauguma studijų programų vykdomos latvių kalba, tačiau siūloma nemažai studijų programų ir anglų kalba. Daugiau informacijos apie studijų programas anglų kalba rasite čia.
 • Pateikus prašymą, priimančioji mokslo institucija gali pasiūlyti vietą bendrabutyje arba svečių namuose. Dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje, prašymas turi būti pateikus prieš mėnesį iki atvykimo dienos.
Vykstantiems į mokslines stažuotes:
 • Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje skiria 30,00 EUR per dieną pragyvenimo išlaidoms ir 300,00 EUR per mėnesį nakvynės išlaidoms;
 • Fondas skiria 58,00 EUR išmoką kelionės ir draudimo išlaidoms.
Vykstantiems į latvių kalbos ir kultūros vasaros kursus:
 • Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje apmoka skiria 711 EUR stipendiją, kuri padengia kursų dalyvio ir registracijos mokestį, maitinimą, apgyvendinimą ir vietinio transporto išlaidas. Stipendija pervedama tiesiogiai vasaros kursų organizatoriams. Jeigu skiriama suma nepadengia visų vasaros kursų išlaidų, stipendijos gavėjas turės padengti skirtumą iš savo lėšų.
 • Fondas skiria 58,00 EUR išmoką kelionės ir draudimo išlaidoms.
Informacija apie skirto finansavimo panaudojimą, leistinas ir neleistinas išlaidas bei atsiskaitymą.

Konkursui pateikiami dokumentai:
 1. Paraiška.
 2. Mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos, mokslinė stažuotė ar dalyvavimas vasaros kursuose yra suderintas. Šis raštas turi būti patvirtintas: a) fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; b) institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams. Studentams, vykstantiems į vasaros kursus, tai gali būti pagal institucijos tvarką išduodama pažyma apie studento statusą.
 3. Dokumentai anglų arba latvių kalba (1 originalas ir 1 kopija):
Dalinėms studijoms:
 1. Paraiška.
 2. Gyvenimo aprašymas (pageidautina Europass CV forma), patvirtintas parašu ir nurodyta rengimo data.
 3. Motyvacinis laiškas, patvirtintas parašu ir nurodyta rengimo data.
4. Išsilavinimo dokumentai:
 • Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of records), patvirtinti dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
 • Įgyto bakalauro arba magistro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro.
5. Dvi rekomendacijos iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate, išduotos per pastaruosius 6 mėnesius.

6. Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. Letter of acceptance or Invitation letter), kuriame turi būti nurodyta kalba, kuria vyks studijos. Dėl šių raštų išdavimo kreipkitės į atsakingus asmenis Latvijos MSI nurodytais kontaktais.

7. Studijų planas, naudojant nurodytą formą.

8. Užsienio kalbos, kuria vyks studijos, mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas.

9. Paso kopija.

Mokslinėms stažuotėms:

 1. Paraiška.
 2. Gyvenimo aprašymas (pageidautina Europass CV forma) su mokslinių publikacijų sąrašu.
 3. Motyvacinis laiškas (angl. Motivation letter), patvirtintas parašu ir nurodyta rengimo data, ir mokslinės stažuotės planas (angl. Research plan, iki 3 psl.).
 4. Įgyto magistro arba daktaro laipsnio diplomų kopijos, jų vertimai į anglų kalbą bei diplomų priedėlių kopijos, patvirtintos išdavusios institucijos arba notaro. Jeigu doktorantūros studijos dar nebaigtos, būtina pateikta pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of records), patvirtinta dekanate.
 5. Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. Letter of acceptance or Invitation letter). Dėl rašto išdavimo kreipkitės į atsakingus asmenis Latvijos MSI nurodytais kontaktais.
 6. Viena rekomendacija iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuojate arba dirbate, išduota per pastaruosius 3 mėnesius.
 7. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
Papildomas balas bus skirtas kandidatams, kurių stažuotės tikslas bus susijęs su latvių kalba, latvių literatūra arba latvių kultūra.

Latvių kalbos ir kultūros vasaros kursams:
 1. Paraiška kursų organizatoriams. Paraiškų formų ieškokite konkursų organizatorių sąraše.
 2. Pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of records), patvirtinti dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Motyvacinis laiškas.
Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:
 • Konkursas skelbiamas remiantis LR Vyriausybės nutarimu ir tarptautiniu susitarimu tarp Lietuvos ir Latvijos ministerijų, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas. Konkursą pilnoms magistro studijoms vykdo Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje.
 • Paraiškos teikiamos iki 2016 m. kovo 3 d. 17 val. (faktinė dokumentų pateikimo data): Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius.
Tuo atveju, jei paraišką siunčiate, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodytos datos ir laiko. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.
 • Po paraiškų pateikimo vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Sprendimą dėl kandidatų rekomendavimo priims Tarptautinių studijų komisija. Išsamiau apie paraiškų vertinimą ir sprendimo priėmimą skaitykite čia.
 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje, kuri informuos Fondą apie patvirtintus kandidatus iki 2016 m. birželio mėn. (imtinai). Atitinkamai Fondas el. paštu informuos kandidatus apie jų patvirtinimą.
 • Paraiškų dėl pilnų magistro studijų vertinimą atliks ir galutinį sprendimą priims Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės šiuo el. paštu.

Audronė Bagdonienė (8 5) 249 8189
Dovilė Rudzenskė (8 5) 250 7368

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Dėl pilnų magistro studijų kreipkitės į Valstybinę švietimo plėtros agentūrą Latvijoje.

Kontaktinis asmuo Aija Jakovica el. p. [email protected], tel. +371 67814331.

Adresas paraiškų teikimui:

State Education Development Agency
(Valsts izglītības attīstības aģentūra)
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050