Baigėsi II kvietimas teikti paraiškas pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 23 d. 16 val.

Numatomas biudžetas
Pagal Programą 2016 m. numatoma projektams skirti apie 0,5 mln. Eur, 2017 m. – apie 0,5 mln. Eur, 2018 m. – apie 1 mln. Eur.

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal visas Programos uždavinių priemones, išskyrus 3 Programos uždavinio 3.2 priemonę ,,Leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus“.

Bus vykdomi 4 paraiškų konkursai: du mokslo projektų konkursai, iš kurių vienas (trukmė iki trejų kalendorinių metų) skelbiamas pagal visas 1 Programos uždavinio priemones, antras (trukmė vieneri kalendoriniai metai) – skatinantis tyrėjų išvykas, stažuotes, darbą archyvuose, pagal 1 Programos uždavinio 1.1 ir 1.6 priemones bei du sklaidos projektų konkursai, iš kurių vienas (trukmė dveji kalendoriniai metai) – pagal visas 2 Programos uždavinio priemones, kitas (trukmė vieneri kalendoriniai metai) – skatinantis leidybą, pagal 3 Programos uždavinio 3.1 priemonę.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2016 m. gegužės 23 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.
Paraiškų rengimo nuostatos pagal konkursus:
MOKSLO PROJEKTAI
KonkursasUždavinys ir priemonėsNuostatos
I konkursas1 Programos uždavinys – Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes:

1.1 priemonė. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus,

1.2 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas,

1.3 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas,

1.4 priemonė. Kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis),

1.5 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus,

1.6 priemonė. Remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).
1 Paraiška mokslo projektui įgyvendinti teikiama pagal vieną ar kelias 1 Programos uždavinio priemones.

2. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

Projekto partneriu gali būti bet koks viešas arba privatus juridinis asmuo.

3. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – vienam iš I–II konkursų ir kitą – vienam iš III–IV konkursų Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

3.1. Nacionalinės mokslo programos;

3.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

3.3. mokslininkų grupių projektai.

4. Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2016 m. rugsėjo 15 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2018 m. gruodžio 31 d.

5. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

6. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

7. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

8. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis, taip pat paslaugų arba autorinės sutartys negali būti sudaromos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti.

9. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš mokslo projekto lėšų gali tik Lietuvos valstybinė institucija.

10. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

10.1. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

10.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų publikacijų sąrašas;

10.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);

10.4. Jeigu pagrindinio projekto vykdytojo pareigybė projekte nesutampa su užimama pareigybe institucijoje, pateikiamas pagrindimas, kad asmuo gali užimti projekte nurodytas pareigas (raštas turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo).
II konkursas1 Programos uždavinys – Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes:

1.1 priemonė. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus,

1.6 priemonė. Remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose.
1. Paraiška mokslo projektui įgyvendinti teikiama pagal 1 Programos uždavinio 1.1 ir 1.6 priemones.

2. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

Projekto partneriu gali būti bet koks viešas arba privatus juridinis asmuo.

3. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – vienam iš I–II konkursų ir kitą – vienam iš III–IV konkursų. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

3.1. Nacionalinės mokslo programos;

3.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

3.3. mokslininkų grupių projektai.

4. Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2016 m. rugsėjo 15 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

5. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui.

6. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis turi būti 20 valandų padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

7. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis, taip pat paslaugų arba autorinės sutartys negali būti sudaromos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti.

8. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš mokslo projekto lėšų gali tik Lietuvos valstybinė institucija.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

9.1. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

9.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų publikacijų sąrašas;

9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (raštas turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);

9.4. Jeigu pagrindinio projekto vykdytojo pareigybė projekte nesutampa su užimama pareigybe institucijoje, pateikiamas pagrindimas, kad asmuo gali užimti projekte nurodytas pareigas (raštas turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo).

10. Pasibaigus projektui teikiama tik projekto baigiamoji ataskaita. Projekto vykdytojai turės įsipareigoti ateityje skelbiant šio projekto vykdymo metu gautus rezultatus (sukauptą medžiagą), nurodyti finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą.
SKLAIDOS PROJEKTAI
III konkursas2 Programos uždavinys. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą:

2.1 priemonė. Versti lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas,

2.2 priemonė. Organizuoti tarptautinius mokslo renginius,

2.3 priemonė. Organizuoti edukacinius ir informacinius renginius bei tyrėjų vasaros mokyklas ir seminarus,

2.4 priemonė. Rengti ir leisti mokslo populiarinimo darbus.
1. Paraiška sklaidos projektui įgyvendinti teikiama pagal vieną ar kelias 2 Programos uždavinio priemones.

2. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, nacionalinės ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis, taip pat respublikinis muziejus.

3. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – vienam iš I–II konkursų ir kitą – vienam iš III–IV konkursų.

4.Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2016 m. rugsėjo 15 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2017 m. gruodžio 31 d.

5. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

6. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

7. Projekto vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais. Kitų pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.

8. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis, taip pat paslaugų arba autorinės sutartys negali būti sudaromos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

9.1. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

9.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų publikacijų sąrašas;

9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (raštas turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);

9.4. Jeigu pagrindinio projekto vykdytojo pareigybė projekte nesutampa su užimama pareigybe institucijoje, pateikiamas pagrindimas, kad asmuo gali užimti projekte nurodytas pareigas (raštas turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo).
IV konkursas3 Programos uždavinys. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą):

3.1 priemonė. Publikuoti lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus.
1. Paraiška sklaidos projektui įgyvendinti teikiama pagal 3 Programos uždavinio 3.1 priemonę:

2. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, nacionalinės ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis, taip pat respublikinis muziejus.

3. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – vienam iš I–II konkursų ir kitą – vienam iš III–IV konkursų.

4. Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2016 m. rugsėjo 15 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2016 m. gruodžio 31 d.

5. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui.

6. Projekto vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais. Kitų pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.

7. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis, taip pat paslaugų arba autorinės sutartys negali būti sudaromos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti.

8. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

8.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

8.2. Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų publikacijų sąrašas;

8.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);

8.4. Parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 2 autorinių lankų apimties tekstas, leidžiantis įvertinti būsimo darbo kokybę ir pobūdį;

8.5. Jeigu pagrindinio projekto vykdytojo pareigybė projekte nesutampa su užimama pareigybe institucijoje, pateikiamas pagrindimas, kad asmuo gali užimti projekte nurodytas pareigas (turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo).
 
Grįžti