Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio MTEP projektų finansavimo

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Priemonės tikslas
Priemonės tikslas – tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant nepriklausomus aukšto lygio mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo. Aukšto lygio moksliniai tyrimai suprantami kaip moksliniai tyrimai, kurių rezultatai pripažįstami, publikuojami ir cituojami tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose.

Numatytas finansavimas, galimi pareiškėjai, reikalavimai projektams
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 21 633 600,00 eurų (dvidešimt vieno milijono šešių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų eurų).

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai, valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę arba valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000,00 eurų (šeši šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 42 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai.

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-197, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Priedai teikiami Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 4 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruota pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. liepos 4 d. 17:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. liepos 4 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Pareiškėjų informavimas
Informaciją pareiškėjams teikia Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 236 0506.