Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dėl podoktoratūros stažuočių finansavimo

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“.

Veiklos tikslas
Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).

Numatytas finansavimas, galimi pareiškėjai, reikalavimai projektams
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 4 350 000,00 eurų (keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 72 450,00 eurų (septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Projekto trukmė turi būti 24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt.

Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-247, ir kita informacija pareiškėjams skelbiama Tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Priedai teikiami Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 13 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruota pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. birželio 13 d. 17:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. birželio 13 d. 24:00.

Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Pareiškėjų informavimas
Informaciją pareiškėjams teikia Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 236 0506.

Kvietimo dokumentai:
  1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2;
  2. El. paraiškos forma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą;
  3. Pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos rašto dėl projekto vykdymo užtikrinimo forma;
  4. Pareiškėjo institucijos rašto dėl patvirtinimo, kad projektas nebus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirtų Susitarimui dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo įgyvendinti forma;
  5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
 
Grįžti