Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 2 d. 16 val.

Paramos paskirtis
Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:
 • vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje adresu http://junkis.lmt.lt, iki 2017 m. birželio 2 d. 16 val. Neatsiejama paraiškos dalimi laikomas akademinės asociacijos raštas, teikiamas kartu su paraiška.

Paraiškų rengimo nuostatos
 1. Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką.
 2. Parama skiriama šioms veiklos grupėms:
  • mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui;
  • akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimui internete;
  • tarptautinei akademinės asociacijos veiklai (parama narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui sumokėti teikiama tik tuo atveju, jeigu Lietuvos asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai).
 3. Parama skiriama tik išsamiai pagrindus lėšų poreikį planuojamoms veikloms įgyvendinti.
 4. Paraiškos sąmatinė vertė turi būti ne mažesnė nei 1000 eurų.
 5. Paraiškas galima teikti veikloms, kurios bus įgyvendintos iki 2017 m. gruodžio 1 d.
Papildoma informacija
Atkreipiame dėmesį, kad akademinių asociacijų remiamoms veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2017 metais išrašytais ir apmokėtais dokumentais. Taryba laiko netinkamomis išlaidomis valiutos keitimo mokesčius.

Vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė, tel. (8 5) 232 4087, el. p. jolanta.[email protected], Gedimino pr. 3, Vilnius, 124 kab.
 
Grįžti