Baigėsi Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse MTEP ir inovacijų programų veiklose

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus teikti paraiškas pagal Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašą (toliau- Aprašas), patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68.

Paraiškų teikimo laikotarpis: 2016 m. gegužė – 2019 m. kovo 1 d.

Tinkami pareiškėjai – mokslininkai ir / arba tyrėjai iš mokslo sektoriaus, vykdantys arba ketinantys vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui:
 1. Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai;
 2. Dalyvio mokslinė kompetencija;
 3. Dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita);
 4. Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.
Remiamos veiklos:
 1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
 2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose;
 3. Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
 4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
 5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
 6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.
Paraiškų pateikimas:
Pareiškėjai gali teikti Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68 patvirtintos formos pasirašytą paraišką ir jos priedus (žr. „Svarbūs dokumentai“) vienu iš būdų:
 1. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Agentūrą A. Goštauto g. 12-216, LT-01108 Vilnius;
 2. Arba elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected] pateikiant skenuotą pasirašytos paraiškos versiją arba elektroniniu parašu pasirašytą paraiškos versiją.
Paraiškų pateikimo terminas: Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki patvirtinto renginio pradžios (žr. Aprašo 7 ir 8 punktus) asmeniškai, laišku arba elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected]

Paraiškų vertinimas:
 1. Paraiškos vertinamos pagal Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68 patvirtintus vertinimo kriterijus (žr. Aprašo 11 p.);
 2. Paraiškų vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.
 3. Pareiškėjų atranką, laimi didžiausią balų skaičių, bet ne mažesnį kaip 15 balų, surinkęs Pareiškėjas (-ai).
Svarbūs dokumentai:
Kvietimo teikti paraiškas Aprašo pakeitimas patvirtintas Agentūros direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2V-65.

Kvietimo teikti paraiškas Projekto Aprašas patvirtintas Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 2V-68.
 • Paraiška dėl dalyvavimo renginiuose (priedas 1)
 • Paraiška dėl konsorciumo susitikimo organizavimo Lietuvoje (priedas 2)
 • Paraiška dėl atstovavimo Europos Technologijų Platformose (priedas 3)
 • Paraiška dėl dalyvavimo tarptautiniuose programų praktiniuose seminaruose ir (ar) stovyklose (priedas 4)
 • Dalykinė ataskaita (priedas 7)
 • Avansinė apyskaita (priedas 8)
Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai:
Sonata Juciutė, projekto specialistė, tel.: (8 5) 2 127 430, el. p.: [email protected].
 
Grįžti