Baigėsi 2017 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2017 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams, taip pat mokslo renginiams, reikšmingiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui (toliau – Šimtmečio mokslo renginiai).

Parama Šimtmečio mokslo renginiams siekiama prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos, kaip siūloma LR Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. nutarime Nr. 298 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 26 d. 16 val.

Kvietimo aprėptis
Paramai šiame kvietime planuojama skirti iki 150 tūkst. Eur. Numatomi du konkursai: Mokslo renginių ir Šimtmečio mokslo renginių. Lėšos konkursams bus skiriamos atsižvelgiant į kiekvienam iš jų pateiktų paraiškų skaičių.

Paramos paskirtis
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

Galimi pareiškėjai
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos vertinamos taikant šiuos kriterijus:
  • renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumas;
  • renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimai organizuoti renginį;
  • numatomų išlaidų pagrįstumas;
  • institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius.
  • Paraiškos paramai Šimtmečio mokslo renginiams papildomai vertinamos taikant reikšmingumo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui kriterijų.
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą Tarybos elektroninėje sistemoje, iki 2017 m. birželio 26 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos
Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems šalies ar tarptautinio masto mokslo renginiams.

Renginiai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. gegužės 25 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 15 d., o Šimtmečio mokslo renginiai – prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. liepos 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 15 d.

Paraiškoje turi būti aprašytas renginys ir pridėta išsami jo programa, nurodant pranešėjus, pranešimų pavadinimus, o Šimtmečio mokslo renginio paraiškoje taip pat turi būti pagrįstas jo reikšmingumas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.

Lėšos gali būti skiriamos tik šioms išlaidų rūšims, tiesiogiai susijusioms su renginiu:
  • užsienio kviestinių pranešėjų kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;
  • išlaidos transporto, patalpų, įrangos nuomai;
  • išlaidos leidybai.
  • Lėšos neskiriamos prekėms, pranešėjų honorarams, dienpinigiams, valiutos keitimo ir kitoms išlaidoms, nenurodytoms 4 punkte ar Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše.
  • Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose numatomos tinkamos finansuoti renginio išlaidos yra ne mažesnės nei 1000 eurų.
Papildoma informacija
Renginiui organizuoti panaudotos lėšos turi būti pagrindžiamos tik 2017 metais išrašytais ir apmokėtais dokumentais.

Šimtmečio mokslo renginiams gali būti nustatytos papildomos viešinimo sąlygos. Šiuos renginius gali būti siūloma įtraukti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių kalendorių.

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos mokslo renginiams tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. [email protected].
 
Grįžti