Baigėsi 2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo ir sklaidos projektams

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams ir sklaidos projektams, įgyvendinamiems kartu su Japonijos mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 6 d. 16 val.

Numatomas kvietimo biudžetas
Šio kvietimo projektams įgyvendinti planuojama skirti 180 000 eurų:

Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Japonijos projektams vykdyti:

Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Japonijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris iš Japonijos turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti tie pagrindiniai vykdytojai, kurių projektams yra skirtas finansavimas pagal 2015–2016 m. kvietimus teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Japonijoje paraiškos teikiamos pagal Japonijos mokslo finansavimo organizacijos (angl. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) dvišalio bendradarbiavimo schemą (angl. JSPS Bilateral Joint Research Projects/Seminars).

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. rugsėjo 6 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:
 1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
 2. Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2008–2017) metų ne daugiau kaip dešimties svarbiausių publikacijų sąrašai;
 3. Paraiškoje nurodytų Projekto partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai anglų kalba;
 4. Paraiškoje nurodytų partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2008–2017) metų ne daugiau kaip dešimties svarbiausių publikacijų sąrašai;
 5. Projekto partnerio iš Japonijos sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos ar padalinio vadovo).
Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos
 1. Mokslo ir sklaidos projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2019 m. kovo 31 d. Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 2 metai. Ilgiausia galima sklaidos projekto trukmė – 12 mėnesių.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas projekte.
 5. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti:
  1. Mokslo projekte – 80 000 eurų;
  2. Sklaidos projekte – 20 000 eurų.
 6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 7. Mokslo projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 8. Sklaidos projekte galimos šios išlaidos:
  1. Tiesioginių išlaidų rūšys:
   1. išlaidos paslaugoms;
   2. išlaidos autoriniams darbams;
   3. išlaidos prekėms;
   4. išlaidos komandiruotėms.
  2. Sklaidos projekto netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. sklaidos projekto tiesioginių išlaidų, numatytų 8.A.1. ir 8.A.2 punktuose.
 9. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
 10. Atliekant pagal šį kvietimą pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą, papildomai numatoma atsižvelgti į Lietuvos–Japonijos projektų dalyvių sąveikos svarbą.
Papildoma informacija
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Kiminaitė tel. (8 5) 236 0508, e. p. [email protected].