Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711, skelbia kvietimą teikti paraiškas tyrėjų išvykoms finansuoti pagal Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141, nustatytus reikalavimus.

Galimi išvykos tikslai:
 • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
 • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.
 • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose.
Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkai ar kiti tyrėjai.

Paraiškos priimamos nuolatos

Paraiškų vertinimo kriterijai:
 1. išvykos tikslų pagrįstumas;
 2. tyrėjo mokslinė kompetencija;
 3. numatomų rezultatų reikšmė.
Paraiškų rengimo nuostatos
 • Paraiška rengiama lietuvių kalba.
 • Tyrėjas – tai aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
 • Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
 • Finansuojamas dalyvavimas renginiuose, kuriuose dalyvavimą remia Lietuvos mokslo taryba pagal Lietuvos mokslo tarybos pirmininko bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-176/2V-209 patvirtintą LINO LT bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projekto TYKU2 veiklų atskyrimą.
 • Dalyvavimas mokslinėse konferencijose nefinansuojamas. Finansuojamas tik dalyvavimas projektų partnerių paieškos renginiuose, tarptautinių MTEPI kvietimų informacinėse dienose ar pan. renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su LINO LT projektu. Taip pat finansuojamos išvykos, skirtos konsultuotis su tarptautinės MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais.
 • Galima išvykos pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. rugpjūčio 1 d.
 • Finansuojamos išvykos trukmė – iki 7 kalendorinių dienų.
 • Išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
 • Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:
  • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos;
  • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos;
  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
  • dienpinigiai;
  • registracijos mokestis (iki 200 Eur).
 • Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2017 m. gegužės 24 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia Išlaidų skaičiuokle.
Paraiškų vertinimas ir atranka
Paraiškų vertinimas bei atranka atliekami ir sprendimas dėl paraiškos finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo Taryboje dienos. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti Paraiškos dėl tyrėjo išvykos išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti elektroniniu paštu [email protected].

Kvietimo dokumentai
Kontaktinis asmuo
Informaciją pareiškėjams teikia Ugnė Dragūnaitė, viešojo administravimo specialistė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 261 6134
 
Grįžti