Baigėsi Pirmasis 2018 m. finansavimo konkursas kultūros ir meno projektams bei stipendijoms

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia pirmąjį 2018 m. finansavimo konkursą – priimamos kultūros ir meno projektų ir stipendijų paraiškos.

Kaip ir kasmet konkursas skelbiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai patvirtinus pagrindinį kultūros ir meno projektų finansavimo dokumentą – Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires. Kasmet tobuliname kultūros finansavimo mechanizme ir šias metais numatoma nemažai naujovių. Iš viso pirmajam 2018 m. kultūros finansavimo konkursui kultūros ir meno organizacijos paraiškas gali teikti 15 kultūros ir meno programų ir 12 kultūros ir meno sričių.

Taip pat laukiama kultūros ir meno kūrėjų paraiškų individualioms ir edukacinėms stipendijoms gauti. Nuo 2018 m. atsisakyta vardinių stipendijų, tačiau bendra stipendijoms skirta Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis išaugo net 400 tūkst. eurų.

Kitais metais Kultūros rėmimo lėšos sudarys apie 17 mln. eurų, iš jų kultūros ir meno programoms planuojama paskirstyti apie 10 mln., sritims – apie 5 mln., o stipendijoms 1,5 mln. eurų. Pirmojo 2018 m. finansavimo konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki metų šių metų pabaigos.

Paraiškos forma
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad atnaujintos programų ir sričių paraiškų bei sąmatų formos. Paraiškos formose daugiau dėmesio reikėtų skirti projekto tikslams ir uždaviniams, aiškiai juos įvardyti. Nuo šio konkurso įvestas naujas vertinimo kriterijus – vadyba. Todėl rengiant paraišką reikėtų tiksliai įvardyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir pateikti numatomą projekto įgyvendinimo eigą atitinkantį projekto veiklų kalendorių, kurį, kartu su kitais vadybai priskiriamais paraiškos aspektais (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas), vertins ekspertai.

Sąmatos formoje vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad planuojamas projekto išlaidas reikėtų grupuoti pagal numatomų projektų įgyvendinimo formas.

Finansuojamos programos
profesionalios kultūros ir meno pristatymui užsienio šalyse skirta programa nuo šiol vadinsis „Sklaida užsienyje“. Šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojamos visos profesionalios Lietuvos kultūros ir meno sklaidos veiklos. Kitaip tariant, profesionalios kultūros sklaidos užsienyje projektai nebebus finansuojami kultūros ir meno sričių konkursuose ir VISOS profesionalaus meno pristatymui užsienyje skirtos paraiškos turi būti teikiamos šiai programai. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad programos „Sklaida užsienyje“ lėšomis nebus finansuojamas meno produktų sukūrimas, kūrybinių industrijų projektai, mėgėjų meno veikla, kūrybinių rezidencijų projektai. Taip pat Programos lėšomis nebus finansuojami atlygiai (honorarai), tačiau nebėra taikomas griežtesnis Kultūros rėmimo fondo lėšų santykinės dalies apribojimas, t. y. projektai galės būti finansuojami iki 80 procentų.

Nemažai naujovių nuo 2018 m. numatyta ir šiais metais pradėtoje finansuoti programoje „Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“. Siekiant stiprinti efektyviai veikiančių nevyriausybinių kultūros ar meno srities organizacijų veiklą, šiai programai skirtos lėšos padidintos iki 1 mln. 200 tūkst. eurų. Paraiškas šiai programai gali teikti netrumpiau nei dvejus metus veikiančios, Lietuvoje registruotos nevyriausybinės kultūros ar meno srities organizacijos, kurioms nėra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas. Rengiant šią programą ir jos nuostatas buvo atsižvelgta į didėjančius sėkmingai projektus įgyvendinančių nepriklausomų kultūros ir meno įstaigų poreikius. Šios programos konkursui paraiškas pateikusios įstaigos pretenduos ne tik į jų numatytų kultūros ir meno veiklų finansavimą, bet ir administracinių išlaidų padengimą vieneriems metams. Tačiau tikimasi, kad jau nuo 2019 m. šiai programai skirtomis lėšomis finansuotoms įstaigoms bus suteikiamas trijų metų finansavimas. Taip siekiama sumažinti projektų administravimo naštą, bei užtikrinti ilgametės kultūrinės veiklos tęstinumą. Tačiau numatytos ir tam tikros išlygos. Jei įstaigai bus suteiktas finansavimas šiai programai skirtomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis, nebus finansuojamos kitoms kultūros ir meno programoms ar sritims pateiktos šios įstaigos paraiškos (išimtys taikomos tik tęstiniams mėgėjų meno renginiams, dalyvavimui programoje „Kūrybiškos Europos 2014–2020“, Lietuvoje rengiamiems tęstiniams tarptautiniams meno renginiams, muzikos atlikimo meno konkursams ir nacionalinio paviljono Venecijos bienalėje įgyvendinimui).

Atnaujinta ir mėgėjų menui skirta programa. Atnaujintas tęstinių mėgėjų meno renginių, kurie bus finansuojami 2018–2020 m. sąrašas. Nuo šiol šiai programai skirtomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis bus finansuojami ir kūrybiškų vietų kūrimui (vietokūrai) skirti projektai, skatinantys kūrybines partnerystes, bendruomenių įtraukimą ir išlaikantys vietos identitetą. Šioje programoje nuo kitų metų atsiras nauja finansuojama veikla – „Mažosios Lietuvos kultūros sostinės“. Šiai veiklai kitąmet planuojama paskirstyti 50 tūkst. eurų. Mažosiomis 2018 m. Lietuvos kultūros sostinėmis bus: Viečiūnai (Druskininkų sav.), Šiluva (Raseinių r.), Salantai (Kretingos r.), Antanavas (Kazlų Rūdos sav.), Vaškai (Pasvalio r.), Kražiai (Kelmės r.), Laukuva (Šilalės r.), Tverai (Rietavo sav.), Užpaliai (Utenos r.), Aukštadvaris (Trakų r.).

Išplėsta kultūros edukacijai skirta programa, kuri nuo šiol vadinsis „Ugdymas kultūra“. Be įprastų šios programos veiklų, Kultūros rėmimo fondo lėšomis nuo šiol bus finansuojama vaikų ir jaunimo kultūra ir leidyba, t. y. vaikams ir jaunimui skirti meno kūriniai, renginiai, leidiniai ir kiti tiesioginio auditorijos įsitraukimo nereikalaujantys projektai.

Išplėstos ir programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ veiklos. Nuo kitų metų šiai programai skirtomis lėšomis bus finansuojama ne tik Lietuvoje rengiami kultūros ir kūrybines industrijas (KKI) propaguojantys, verslumą ir tinklaveiką skatinantys renginiai, Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse ir kituose renginiuose, KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose renginiuose, bet ir videožaidimų ir multimedijos, edukacinių, interaktyvių programų kūrimas, vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje. Be to, nuo šiol ši programa bus finansuojama du kartus per metus.

Atkreiptinas dėmesys, kad programa „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“ integruota į Atminties institucijoms skirtą programą ir bus finansuojama kaip viena iš šios programos veiklų. Be to, 2018 m. nebus finansuojama Kultūros tyrimų programa ir Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai.

Bendradarbiaujant su LR Vyriausybės kanceliarija ir Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatu bendromis pastangomis ieškoma galimybių papildomiems programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ finansavimo šaltiniams, todėl šios programos konkursas bus paskelbtas šiek tiek vėliau – rugsėjo 15 dieną. Prasidėjus konkursui paraiškas šiai programai galės teikti visų sričių kultūros ar meno sričių atstovai, rengiantys Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai skirtus projektus.

Kultūros ir meno programoms teikiamas paraiškas siųskite paštu iki spalio 2 d. (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, taip pat pareiškėjo pavadinimą ir adresą.

Kultūros ir meno sritys
Apjungus keletą giminingų meno sričių, nuo 2018 m. trumpėja finansuojamų kultūros ir meno sričių sąrašas. Operos ir muzikinio teatro sritys nuo šiol priskirtos muzikos sričiai, o 2017 m. kaip atskira sritis finansuotas lėlių teatras grąžintas į teatro sritį. Be to, nuo kitų metų tarp Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių neliks kino sklaidos – šių veiklų finansavimas perduodamas Lietuvos kino centrui. Taigi 2018 m. bus finansuojamos šios kultūros ir meno sritys: architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, literatūra, muzika, etninė kultūra, tarpsritiniai projektai.

Rengiantieji profesionalios kultūros ir meno sklaidos užsienyje projektus turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo 2018 m. jie bus finansuojami tik „Skaidos užsienyje“ programoje.

Kartu su gairėmis patvirtinti ir nauji kultūros ir meno sričių finansavimo prioritetai, kurie 2018 m. bus: vaikų ir jaunimo ugdymas kultūra; kultūros regionuose ir jos pasiekiamumo didinimas; kultūros tęstinumo, plėtros, įvairovės skatinimas; kultūros produktų ir paslaugų inovacijos; kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas. Atnaujinti ir kultūros ir meno sričių vertinimo kriterijai.

Kultūros ir meno sritims teikiamas paraiškas siųskite paštu iki spalio 2 d. (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti: „PARAIŠKA“, kultūros ir meno srities, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, taip pat pareiškėjo pavadinimą ir adresą.

Stipendijos
Iki rugsėjo 30 d. priimamos fizinių asmenų paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms. Individualios stipendijos, kaip ir anksčiau bus skiriamos kartą per metus individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti. 600 eurų stipendija bus mokama kas mėnesį ir skiriama ne ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui. Edukacinių stipendijų konkursai skelbiami tris kartus per metus, todėl šiuo metu skelbiamame konkurse skatinami dalyvauti kultūros ir meno kūrėjai, kurie edukacines veiklas yra nusimatę pirmąjį 2018 m. pusmetį. Pavasarį ir vasarą edukaciniuose seminaruose, konferencijose ar kituose profesiniam meistriškumui tobulinti skirtuose renginiuose planuojantys dalyvauti kultūros ir meno kūrėjai galės Lietuvos kultūros tarybai paraiškas pateikti ir nuo 2018 m. sausio 1 iki 30 dienos. O edukacines veiklas kitą rudenį planuojantys kūrėjai skatinami paraiškas galės teikti gegužės mėnesio konkursui. Primename, kad edukacinės stipendijos skiriamos ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, o prašoma suma negali viršyti 3600 eurų. Verta atkreipti dėmesį, kad edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Teikti paraiškas gauti edukacines ir individualias stipendijas gali pilnamečiai meno ar kultūros kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai bei kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių piliečiai, kurių veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.

Paraiškos dėl individualių ir edukacinių stipendijų skyrimo LKT siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius, arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba patvirtinus saugiu elektroniniu parašu siunčiamos elektroniniu paštu.

Naudingos nuorodos:
2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programų ir sričių konkursai
Stipendijų konkursas
2018 m. finansavimo kalendorius
Dokumentų formos