Baigėsi Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2018 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų I pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Paramos tikslas
Paramos akademinėms išvykoms tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama skirta užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

Galimi pareiškėjai
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2018 metų ketvirtį.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. lapkričio 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą akademinei išvykai.

Sąlygos akademinei išvykai ir paraiškų teikimui
  1. Akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2018 m. sausio 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 30 d. bei trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.
  2. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
  3. Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
  4. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.
  5. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.
Konkurso vykdymo tvarka
Konkursas paramai akademinėms išvykoms gauti vyks atskirai humanitarinių, socialinių mokslo sričių ir meno pogrupyje bei biomedicinos, žemės ūkio, fizinių ir technologijos mokslų sričių pogrupyje. Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai akademinei išvykai gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Lietuvos mokslo tarybos svetainėje iki 2018 m. vasario 1 d.

Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos
Vienai paramai akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai finansuojamai akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, tvirtindamas kvietimo rezultatus .

Akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo būdais, pervedant lėšas doktoranto mokslo ir studijų institucijai. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba maitinimo išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis. Apmokamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos išvykos metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.

Papildoma informacija
Paramą akademinėms išvykoms Taryba skiria vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Šiai paramai apribojimai, numatyti doktorantams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ patvirtinto Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 16 punktu, nebus taikomi.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į tai, kad išvykos atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui nebus finansuojamos.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. [email protected].

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.