Baigėsi Kvietimas pagal priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Paskelbimo data2017-10-27 09:00
Priemonė-
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma300 000,00 Eur
Atnaujinimo data2017-10-27
Paraiškos pateikimo terminas2017-11-28 17:00
Kvietimui numatytas finansavimas1 100 000,00 Eur
Finansavimo tikslas
Skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą); stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo-verslo projektus.

Remiamos veiklos
MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

Galimi pareiškėjai
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškų pateikimo būdas
Pareiškėjas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai paraišką teikia vienu iš šių būdų:
  1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
  2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu [email protected] siunčiamas elektroninis dokumentas (ne skanuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paraiškoje nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Jeigu paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki paraiškoje nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Susiję dokumentai

Kontaktai
Birutė Bukauskaitė, tel. nr. (8 5) 2 127 436, el. p. [email protected]

Leonidas Jelenskis, tel. nr. (8 5) 2 644 701, el. p. [email protected]
 
Grįžti